vit$oft freeware home page
;               Stuff
; STUFF.COM is TSR program which only occupies conventional memory.
; This may come in useful for testing other DOS programs in stressed
; memory conditions.
;
;   STUFF.COM je residentní program, který nic nedělá, neobsazuje žádné
;vektory přerušení a také horké klávesy jej nechávají chladným.Jediné, co umí,
;je zabírat paměť, což se může hodit recenzentům nebo autorům programů pro
;otestování, jak se jejich výtvory chovají ve stísněných podmínkách.
;
;   Jako parametr programu STUFF se zadává velikost konvenční paměti
;v kilobytech, která má zůstat volná. Po vyzkoušení chování testované aplikace
;v takto omezeném prostoru se novým zadáním příkazu STUFF paměť uvolní
;(tentokrát jsou případné parametry ignorovány). Minimální množství paměti,
;které musíme nechat volné, je závislé na verzi operačního systému :
;
;      MS-DOS<3.3  ... 20 KB
;      MS-DOS 4.0  ... 28 KB
;      MS-DOS>5.0  ... 45 KB
;
;V menším prostoru by se nerozeběhl COMMAND.COM a počítač by ztuhl.
;
;Program vrací následující návratové kódy :
;
; Wrong param (parametr nebyl zadán nebo je mimo rozsah).....  ErrorLevel=8
; Installed  (STUFF byl úspěšně nainstalován) ..............  ErrorLevel=4
; Uninstalled (STUFF byl odinstalován) ......................  ErrorLevel=0
;
;                      mailto:Pavel.Srubar@post.cz


;*************************************************************************;
;     STUFF            (public domain by vit$oft 1993)   ;
;*************************************************************************;

; Make with TASM STUFF.ASM & TLINK /t STUFF
;
IDEAL
MODEL       TINY ; TASM STUFF & TLINK /t STUFF
SEGMENT      COM
ASSUME       CS:COM, DS:COM, ES:COM, SS:COM
ORG        256
Start:       JMP Main

Language      EQU Czech  ; this statement should be omitted
                ;  for English version

$CR        EQU 0Dh
$LF        EQU 0Ah
FreeKB       DW ?
Identificator   DB '?stuff'
MaximalFreeKB   DW ?
MinimalFreeKB   DW 45
PspEnvSeg     EQU 2Ch
PspMemTop     EQU 02h
PspParameter    EQU 80h
Space       EQU 20h
StuffedKB     DW ?

IFNDEF Language
 Msg1 DB 'Please enter how many KB of conventional memory',$CR,$LF
    DB 'you want to be left free ($'
 Msg2 DB ' .. $'
 Msg3 DB '),',$CR,$LF,'e.g. STUFF 128  if you intend to run your PC',$CR,$LF
    DB 'within only 128 KB of free memory.',$CR,$LF,'$'
 Msg4 DB ' KB stuffed,',$CR,$LF,'$'
 Msg5 DB ' KB is now left free.',$CR,$LF
    DB 'Run STUFF again to release stuffed memory.',$CR,$LF,'$'
 Msg6 DB 'Stuffed memory was released.',$CR,$LF,'$'
ELSE
 Msg1 DB 'Zadejte velikost konvenční paměti v KB,',$CR,$LF
    DB 'kterou chcete ponechat jako volnou ($'
 Msg2 DB ' .. $'
 Msg3 DB '),',$CR,$LF,'např. zadejte STUFF 128 , pokud chcete vyzkoušet',$CR,$LF
    DB 'chování počítače s pouhými 128 KB volné paměti.',$CR,$LF,'$'
 Msg4 DB ' KB zabráno,',$CR,$LF,'$'
 Msg5 DB ' KB je nyní volných.',$CR,$LF
    DB 'Spusťte STUFF znovu pro uvolnění zabrané paměti.',$CR,$LF,'$'
 Msg6 DB 'Zabraná paměť byla nyní uvolněna.',$CR,$LF,'$'
ENDIF

MACRO Dealloc ES
   MOV AH,49h
   INT 21h
ENDM Dealloc

MACRO WriteNr Number
   MOV CX,&Number
   CALL WriteNrProc
ENDM WriteNr

MACRO WriteMsg Nr
   LEA DX,[Msg&Nr]
   MOV AH,09h
   INT 21h
ENDM WriteMsg

MACRO Terminate ErrLevel
   MOV AX,&ErrLevel + 4C00h
   INT 21h
ENDM Terminate

MACRO TerminateStayResident ErrLevel
   MOV DX,[PspMemTop]
   MOV AX,DS
   SUB DX,AX
   MOV AX,[FreeKB]
   MOV CL,6
   SHL AX,CL
   SUB DX,AX
   MOV AX,&ErrLevel + 3100h
   INT 21h
ENDM TerminateStayResident

Main:
   CALL IsInstalled?
   JE M2
   CALL GetParameter
   JNC M1
   WriteMsg 1
   WriteNr [MinimalFreeKB]
   WriteMsg 2
   WriteNr [MaximalFreeKB]
   WriteMsg 3
   Terminate 8
M1: WriteNr [StuffedKB]
   WriteMsg 4
   WriteNr [FreeKB]
   WriteMsg 5
   TerminateStayResident 4
M2: CALL UnInstall
   WriteMsg 6
   Terminate 0

IsInstalled?:
   MOV [Identificator],'!'
   LEA DX,[Identificator]
   MOV BP,SIZE Identificator
   MOV BX,CS
   MOV AX,BX
   CLD
I1: DEC AX
   CMP AX,BX
   JNB I2
   MOV ES,AX
   MOV SI,DX
   MOV DI,DX
   MOV CX,BP
   REPE CMPSB
   JNE I1
I2: RET

GetParameter:
   MOV AH,30h
   INT 21h
  DosVersion EQU AL
   CMP DosVersion,4
   JA G0
   MOV [MinimalFreeKB],28
   JE G0
   MOV [MinimalFreeKB],20
G0: MOV AX,[PspMemTop]
   MOV BX,DS
   SUB AX,BX
   MOV CL,6
   SHR AX,CL
   MOV [MaximalFreeKB],AX
   SUB AX,AX
   SUB BX,BX
   MOV CL,10
   LEA SI,[PspParameter]
   LODSB
   TEST AL,AL
   JZ G4
G1: LODSB
   CMP AL,Space
   JE G1
G2: SUB AL,'0'
   JB G3
   CMP AL,9
   JA G3
   XCHG AX,BX
   MUL CX
   JC G4
   XCHG BX,AX
   ADD BX,AX
   JC G4
   LODSB
   JMP G2
G3: MOV [FreeKB],BX
   MOV AX,[MaximalFreeKB]
   INC AX
   SUB AX,BX
   MOV [StuffedKB],AX
   JBE G4
   CMP BX,[MinimalFreeKB]
   JNB G5
G4: STC
G5: RET

UnInstall:
   MOV [ES:Identificator],'X'
   Dealloc ES
   MOV ES,[ES:PspEnvSeg]
   Dealloc ES
   RET

WriteNrProc:
   MOV BX,100
   CALL W1
   MOV BL,10
   CALL W1
   MOV AL,CL
   JMP SHORT W2
W1: MOV AX,CX
   DIV BL
   MOV CL,AH
   SUB CH,CH
   ADD BH,AL
   JZ W3
W2: ADD AL,'0'
   MOV DL,AL
   MOV AH,2
   INT 21h
W3: RET

ENDS      COM
END      Start