OK čeština

 

Tento rezidentní program nazvaný podle imatrikulačního označení čs.letadel nebo vysílajících amatérů "OK" zavede do vašeho počítače české prostředí. Program je určen pro DOS a pro dosovou konsolu Windows 9x/NT jako náhrada za ovladače DEVICE=DISPLAY.SYS a KEYB.COM. Pokrývá současně tři oblasti dotčené existencí specifických českých znaků, tj.písmen opatřených háčkem nebo čárkou:

 1. zobrazení českých znaků na monitoru VGA nebo EGA v textovém režimu
 2. zadávání českých znaků z klávesnice
 3. úprava třídicích tabulek pro správné zařazení znaků s diakritikou do abecedy a pro převod malých českých písmen na velká
Tento program neřeší otázku národního prostředí na tiskárnách a ostatních perifériích. OK čeština neobsahuje slovenskou klávesnici; pro podporu slovenštiny je určena mutace OK3.COM.

Instalace do počítače

Program sestává z jediného spustitelného souboru OK.COM, který nakopírujte na pevný disk do některého adresáře uvedeného v systémové proměnné PATH, například C:\DOS.

Do souboru AUTOEXEC.BAT přidejte řádek s příkazem C:\DOS\OK /I plus případné další parametry podle osobních preferencí uživatele. Ostatní systémovou podporu národního prostředí (příkazy DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS, KEYB, NLSFUNC, CHCP) můžete vyřadit.

Tím je program OK připraven k použití. Volitelné vlastnosti českého prostředí si uživatel nastavuje vyvoláním programu OK s různými parametry, jejichž seznam bude uveden níže.

Zavedení češtiny do paměti

Aby byl program OK účinný, musí být trvale zaveden do paměti s parametrem /I. Pokud je k dispozici místo v horní (upper) paměti, automaticky se instaluje tam, takže jej není třeba zavádět pomocí LOADHIGH. Parametrem /J lze automatickou instalaci do horní paměti zakázat; v tom případě se instaluje do konvenční paměti. Pro odinstalaci je určen tradiční parametr /U. Funkci programu je možné dočasně vyřadit parametrem /V, například před spuštěním aplikace s vlastním řešením české klávesnice. OK přitom zůstává nainstalován, ale je dezaktivován. Parametrem /O, případně /I se funkce češtiny zase obnoví. Pokud byly po instalaci OK zavedeny další rezidentní programy, může se stát, že OK nepůjde odinstalovat, dokud tyto další programy neodinstalujeme. V takovém případě zůstane OK v paměti, ale bude dezaktivován podobně, jako kdybychom místo parametru /U použili /V.

Ovládání funkcí programu

Vlastnosti programu se mění pomocí parametrů napsaných za příkaz OK. Pokud byla čeština OK již dříve nainstalována, stačí zadat ty parametry, které chceme změnit. Ostatní hodnoty se zdědí z nainstalované instance.

Nejdůležitější funkce OK češtiny se dají ovládat i z prostředí jiných programů pomocí speciální kombinace kláves (hot key):

 1. Přepínání mezi českou a klasickou (americkou) klávesnicí se provádí kombinací Alt-LevýShift a Alt-PravýShift nebo i některou z dalších osmi kombinací, které si uživatel může zvolit.
 2. Vypínání a zapínání zvukové signalizace české klávesnice (pípání kláves) se řídí kombinací Ctrl-LevýShift-F11
 3. Dočasná změna kódování monitoru z Latin2 na Kamenických a zpět se volí pomocí Ctrl-PravýShift-F11
 4. Dočasné vypnutí/zapnutí obnovy fontů monitoru po jejich přepsání aplikací kombinací Ctrl-PravýShift-F12
Ostatní vlastnosti češtiny se přepínají z příkazového řádku DOSu zadáním povelu OK s požadovaným parametrem. Tento příkaz můžeme zadávat i tehdy, pokud do DOSu pouze přechodně odskočíme ze spuštěného programu, např. ze souborového manažeru typu norton, z komunikačního programu apod. (tzv. Dos-Shell).

Volitelné parametry

Parametry jsou uvozeny lomítkem, za kterým následuje písmeno nebo číslice představující požadovanou volbu. Malá a velká písmena se nerozlišují. Ostatní znaky až do dalšího lomítka jsou považovány za komentář. Místo lomítka lze použít i znaménko minus. Pokud by byly zadány dvě protikladné volby, platí vždy později uvedená, jinak na pořadí parametrů nezáleží (s výjimkou /X). Například příkaz OK /3 /Instalovat češtinu-Kamenických je ekvivalentní příkazu ok -k/i-3

.

Rozložení kláves české klávesnice

Nejběžnější české znaky ěščřžýáíé se na české klávesnici zadávají klávesami horní číselné řady 234567890. Je-li nastaven CapsLock, zadávají se horní číselnou řadou velká písmena ĚŠČŘŽÝÁÍÉ. Písmena s diakritikou lze také zadávat podobně jako na psacím stroji dvěma úhozy: nejprve tzv. mrtvou klávesu diakritického znaménka a pak vlastní znak. V programu OK lze volit mezi dvěma sadami mrtvých kláves:

 1. Parametr /+ nebo /= určuje, že jako mrtvé klávesy budou sloužit
  = (rovnítko) pro čárku,
  + (plus nad rovnítkem) pro háček, kroužek nebo vokáň
  ` (grave) pro přehlásku
 2. Je-li použit parametr /F, přebírají funkci mrtvých kláves
  F12 pro čárku
  Shift-F12 nebo Ctrl-F12 pro háček, kroužek nebo vokáň
  F11 pro přehlásku
Parametrem /Y se volí rozložení QWERTY v české klávesnici, naopak /Z určuje rozložení QWERTZ, tedy přehození znaků Y a Z. V americké klávesnici je vždy nastaveno QWERTY.

Uživatel může volit jedno ze tří rozložení kláves české klávesnice. Základní rozložení nazývané Consul je určeno normou a napodobuje klávesnici psacího stroje. Nastavíme jej parametrem /C. Od americké klávesnice se liší v těchto klávesách (vlevo je původní popis kláves, vpravo po zapnutí češtiny) :

+---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---+
|~ ;||! 1||@ 2||# 3||$ 4||% 5||^ 6||& 7||* 8||( 9||) 0||_ %||+ +||| ||
|` '||1 +||2 ě||3 š||4 č||5 ř||6 ž||7 ý||8 á||9 í||0 é||- =||= =||\ \|
+---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---+
    +---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---+
    |Q Q||W W||E E||R R||T T||Y Y||U U||I I||O O||P P||{ /||} (|
    |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||[ ú||] )|
    +---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---+
     +---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---+
     |A A||S S||D D||F F||G G||H H||J J||K K||L L||: "||" !|
     |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||; ů||' §|
     +---++---++---++---++---++---++---++---++---++---++---+
      +---++---++---++---++---++---++---++---++---++---+
      |Z Z||X X||C C||V V||B B||N N||M M||< ?||> :||? _|
      |  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||, ,||. .||/ -|
      +---++---++---++---++---++---++---++---++---++---+

Rozložení je nakresleno pro parametry /Y a /F. V případě volby /= zadává klávesa rovnítko/plus háček a čárku a klávesa grave přehlásku. V obou případech můžeme psát středník klávesou pro tildu "~". Dvojím stiskem mrtvé klávesy se vyvolá její původní význam, tedy rovnítko nebo plus. Výjimka: dvojím stiskem přehlásky (grave) se místo původního znaku grave "`" napíše poněkud užitečnější apostrof "'".

Klávesnice Consul je vhodná pro písařky zběhlé v psaní na stroji, které se nepotřebují při psaní dívat na prsty. My ostatní obvykle dáváme přednost rozložení, které lépe koresponduje s původním významem kláves a kterému se říká amatérská klávesnice (parametr /A). Rozložení kláves amatérské klávesnice odpovídá americkému vzoru až na následující klávesy: místo 1234567890 se píše +ěščřžýáíé, případně s CapsLockem +ĚŠČŘŽÝÁÍÉ. S přeřaďovačem Shift tyto klávesy nedávají na rozdíl od Consulu číslice, ale původní znaky !@#$%^&*(). Z klávesnice Consul je dále převzato dlouhé "ú" místo levé hranaté závorky a kroužkované "ů" místo středníku. Středník lze napsat klávesou pro tildu "~".

Ještě více se původní americké klávesnici blíží tzv. programátorské rozložení přepínané parametrem /P . Od amatérské klávesnice se liší klávesou jedna/vykřičník, která se nemění, a vynecháním znaků "ú" a "ů". Dlouhé a kroužkované "u" tedy musíme psát dvěma úhozy, zato však najdeme s výjimkou číslic 2 až 0 všechny znaky včetně hranatých závorek a středníku tam, kde je IBM stvořil.

Uživatel může během psaní plynule přecházet mezi původní americkou klávesnicí a jednou ze tří českých klávesnic pomocí horké klávesy a/nebo pomocí přepínače ScrollLock či NumLock. Výměna za jiný typ české klávesnice je možná jen z příkazové řádky zadáním příkazu OK s jedním z parametrů /C, /P nebo /A.

Mrtvá klávesa přehlásky zapíná americkou klávesnici na jeden příští znak. To je užitečné při rozložení Consul, např. "$" lze napsat jako "`" a pak Shift-4.

Speciální znaky

Kódové tabulky obsahují kromě českých písmen i řadu znaků cizích abeced, které se mohou vyskytnout ve vlastních jménech, odborném textu apod. Několik takových znaků je možné zadávat i z české klávesnice programu OK pomocí mrtvých kláves. Například německé ostré 's' alias 'beta' zadáme jako přehlasované 's'. Většina speciálních znaků je dostupná jen v jednom druhu kódování, např. řecká abeceda je pouze v češtině Kamenických.

Úplný přehled speciálních znaků:

po čárce aA,eE,iI,lL,oO,rR,uU,yY: dlouhé aA,eE,iI,lL,rR,uU,yY
po háčku cC,dD,eE,lL,nN,rR,sS,tT,zZ: cC,dD,eE,lL,nN,rR,sS,tT,zZ s háčkem
po háčku uU: kroužkované uU
po háčku oO: oO s vokáněm
po přehlásce aA,oO,uU: přehlasované aA,oO,uU
po přehlásce sS: německé ostré S
po přehlásce apostrof: paragraf
po přehlásce e: euro

jen pro kódování Kamenických:

po přehlásce C: velké řecké gamma
po přehlásce d: malé řecké delta
po přehlásce E: velké řecké sigma
po přehlásce fF: malé/velké řecké fí
po přehlásce m: malé řecké mí
po přehlásce p: malé řecké pí
po přehlásce rR: malé/velké řecké omega
po přehlásce t: malé řecké tau

jen pro kódování Latin2:

po čárce cC,nN,sS,zZ: cC,nN,sS,zZ s čárkou
po čárce dD: dD s přeškrtnutím
po háčku iI: iI se stříškou
po přehlásce cC,tT: cC,tT s cedille
po přehlásce dD: dD s přeškrtnutím
po přehlásce E: E s přehláskou
po přehlásce iI: iI se stříškou
po přehlásce lL: lL s přeškrtnutím
po přehlásce zZ: zZ s tečkou

Indikace přepnutí

Parametrem /S objednáme signalizaci přepnutí na českou klávesnici pomocí svítivky ScrollLock. Stejnojmennou klávesou pak lze také obě rozložení přepínat souběžně s horkými klávesami. Několik málo programů funkci ScrollLock využívá k jiným účelům; pak je vhodnější obdobně využít NumLock (parametr /N), případně se obejít bez optické signalizace (parametr /B). Volby /S a /N nejsou vhodné pro počítače typu XT, které nemohou programově ovládat příslušné indikátory.

Horké klávesy pro přepínání CZ/US rozložení je možné v programu OK volit z deseti možností vybíraných číselnými parametry /0/9:

   americká       česká
  /0    žádná horká klávesa
  /1 Shift-Alt-F1     Shift-Alt-F2
  /2 Ctrl-Alt-F1      Ctrl-Alt-F2
  /3 Ctrl-Shift-F1     Ctrl-Shift-F2
  /4 LevýShift-Alt     PravýShift-Alt
  /5 LevýShift-Ctrl    PravýShift-Ctrl
  /6 LevýShift-PravýShift LevýShift-PravýShift
  /7 LevýShift-Alt     LevýShift-Alt
  /8 LevýShift-Ctrl    LevýShift-Ctrl
  /9 PravýShift-Alt    PravýShift-Alt

Volba /0 přenechává přepínání pouze na klávesy ScrollLock nebo NumLock; proto je třeba současně použít parametr /S nebo /N, jinak bychom byli v přepínání klávesnice odkázáni na příkazovou řádku DOSu. Kombinace podle /6/9 jsou bistabilní: jedním stiskem češtinu zapínají, druhým vypínají. Při výběru horkých kláves je třeba kromě osobních zvyklostí brát ohled i na používané programové vybavení. Pohodlná kombinace /4 například v některých programech (MS EDIT) může vyvolávat nežádoucí aktivaci menu, jiné kombinace zase mohou kolidovat s horkými klávesami využívanými jinými rezidentními programy apod.

Zapnutí české klávesnice umí program OK signalizovat i akusticky pomocí pípání kláves. Mrtvá klávesa pípá vysokým tónem, ostatní klávesy pak o oktávu níž. Zvuk lze vypnout parametrem /T - tichý mód, nebo zapnout pomocí /H - hlasitý mód, případně také horkou klávesou Ctrl-LevýShift-F11.

Volba kódování

Čeština OK.COM a OK3.COM podporuje dva nejrozšířenější způsoby kódování: Kamenických a Latin2. Odpovídající parametry jsou /K a /L. Dočasně lze kód změnit také horkou klávesou Ctrl-PravýShift-F11;tato změna ale ovlivní pouze monitor (ne klávesnici) a vydrží jen do první změny videomódu nebo do spuštění OK.

Pro použití jiného než OEM kódu jsou určeny mutace OKW.COM, kde parametr /K volí kódování Windows CP1250, a varianta OKI.COM, kde parametr /L nastavuje kódování dle ISO-8859-2.

Při instalaci, ale i při každém dalším spuštění program OK také upravuje interní tabulky národní podpory (NLS), které systém ukládá do paměti při svém zavádění a které slouží ke třem účelům:

 1. určují zařazení národních znaků do abecedy, což se projeví při řazení českých textů systémovým třídicím programem SORT
 2. vymezují okruh znaků povolených pro tvorbu názvů souborů
 3. definují převod malých písmen s diakritikou na velká

Po instalaci OK češtiny proto můžeme například i v názvech souborů používat písmena s diakritikou, přičemž nezáleží na tom, jestli je píšeme malými či velkými písmeny. Úpravu tabulek NLS lze zakázat parametrem /Q při instalaci a později povolit parametrem /R.

Volba zobrazovacího režimu

Pokud program OK zjistí, že je v počítači instalován videoadaptér EGA nebo VGA, zavede do jeho paměti potřebný znakový font, tj.předpis, jak má vypadat každý z 256 existujících ASCII znaků. Je-li OK rezidentně instalován, obnovuje zavedení svého fontu vždy, když zjistí změnu zobrazovacího režimu nebo zavedení cizího fontu voláním služby BIOS. Parametrem /# lze omezit obnovování fontu pouze na změnu videorežimu, což je nutné při používání programů měnících fonty dynamicky (např. PCtools). Zavádění fontů do videoadaptéru lze také zcela zakázat při instalaci parametrem /X. Uvedení kombinace /I/X nebo /J/X zabrání instalaci té rezidentní části, která se stará o zobrazování. Množství paměti zabrané programem OK se pak zmenší. Pokud není detekován adaptér EGA ani VGA, zavádění fontů se vypíná automaticky (např. na počítačích s kartou Hercules nebo CGA).

České znaky se do videoadaptéru nahrávají při každém spuštění OK z příkazové řádky, aby se korektně zobrazila informace o stavu programu, a to i tehdy, byla-li jejich trvalá instalace zakázána parametrem /X. V tomto případě ovšem toto "osvěžení" monitoru vydrží jen do první změny videomódu.

OK umí přepnout videoadaptér do některého z vyšších zobrazovacích módů, kdy se pak na displeji zobrazuje více znaků. K tomu slouží parametr /M, za kterým musí bezprostředně následovat dvě hexadecimální číslice označující číslo módu. Pokud vaše videokarta požadovaný mód nepodporuje, ponechá se původní nastavení karty. Pokud by zvolený režim nebyl textový, OK čeština se neuplatní. Čísla videomódů, zejména těch vyšších, nejsou bohužel standardizována a u různých výrobců VGA se liší, takže je bude třeba zjistit z technické dokumentace dodávané k videoadaptéru, případně vyzkoušet za pomoci následující tabulky:

sloupce  40 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 120 132 132 132 132 132 132 132
řádky   25 25 28 30 43 50 60 30 40 50 60 25 25 28 30 34 43 50 60
-------------------------------------------------------------------------------
Adv.Logic 01 03  24 25  26           20   21   22   23
Ahead B  01 03  42 43  34           50 24     52
Ahead EGA 01 03                   23       22
All.Peacock01 03       26   2A       24 23     22
AST VGA+  01 03                   55       54
ATI    01 03  58                23       33
AT&T VDC60 01 03                   55       54
Cirrus5320 01 03                   23 24   19 1D 61
Cirrus5420 01 03                   14       54
Cirr510/20 01 03       53 40   41 42       50     51 52
Compaq   01 03           2A       23 24     18 27 28
Diamond24X 01 03  41 67 66             55 47     21 69
EGA    01 03
Genoa EGA 01 03  44 45  72 76 6B   78 7A 46   47 48 49   64
HP D1180A 01 03                   55  61 62  54
Chips&Tech 01 03                   60         61
Intel 810 01 03                   20       21 22 23
Lava Chrome01 03  51 50  52           54       53
Morse VGA 01 03       53 40   41 42       50     51 52
NCR 77C22 01 03                   55       56 54
NEL Elec. 01 03  51 58  5A   5C   5D   55       54
NSI EGA+  01 03                   57       56
Oak 067/77 01 03       4E           50       51   4F
Orchid VGA 01 03       26   2A       24 23     22
Paradise  01 03  51                55       54
Quadram VGA01 03       72 76     78 7A 60  61 62  63
Realtek  01 03    19  1A           1B   1C 1D 1E   1E
s3     01 03                   55       54
Tatung VGA 01 03    40  43       44   41 45     42
Taxan 565 01 03                   55       54
Tecmar   01 03    40              17
Trident  01 03  50 51  52           57   58   55   5A
Tseng   01 03    17  26   2A       23 24     22   21
UM587   01 03                   50       51
VEGA VGA  01 03    50  43       44 4D 4F       42
Video7   01 03    40  43       44   41 45     42
WD90C   01 03  41 67 66             55 47     21 69
-------------------------------------------------------------------------------
sloupce  40 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 120 132 132 132 132 132 132 132
řádky   25 25 28 30 43 50 60 30 40 50 60 25 25 28 30 34 43 50 60

Videorežim lze měnit také příkazem MODE, je-li současně nainstalován ovladač ANSI.SYS, například "MODE 80 43" přeprogramuje videoadaptér tak, aby zobrazoval 43 řádky. Číslo videomódu přitom obvykle zůstává nezměněno (03).

Ostatní parametry

Při každém spuštění programu OK se vypisuje jeho stav, tj.aktuální nastavení parametrů, zda je instalován atd. Pokud bychom zadali některý nedefinovaný parametr, jako např. /?, zobrazí se stručný přehled přípustných parametrů. Podrobnější dokumentace, kterou právě čtete, se vypíše na povel /D. Je vhodné ji přesměrovat do diskového souboru voláním OK /D > OK.DOC a pak tento soubor oblíbeným textovým editorem vytisknout (a přečíst).

Mimo slovního popisu aktuálních parametrů umí OK zobrazit svůj stav také pomocí vzoru povelové řádky, která by program OK přivedla do aktuálního stavu. Tato funkce se vyvolá parametrem /W. Veškeré výstupní projevy se po použití parametru /W omezí na vypsání příkazu OK následovaného seznamem aktuálních parametrů. Tato funkce je užitečná v dávkových souborech pro spouštění aplikací, které mohou vyžadovat jinou konfiguraci národního prostředí, než má uživatel právě nastavenu. Máme-li poznamenán stav jeho češtiny před spuštěním aplikace, můžeme mu po jejím ukončení snadno navrátit jeho preferované volby.
Příklad: uživatel normálně pracuje v kódování Kamenických, ale naše aplikace používá Latin2. Navíc chceme, aby byla zapnuta volba /S, která umožňuje naší aplikaci zapínat českou klávesnici kdykoli očekává textový vstup a vypínat ji při očekávání číselného vstupu (to se dělá řízením bitu 4 na adrese 40h:17h, neboli programovým nastavováním ScrollLock). Vytvoříme proto ke spouštění naší aplikace takový dávkový soubor:

   OK /W > OKorigin.BAT   ; současná konfigurace češtiny se poznačí
   OK /I /L /S /G      ;  a pozmění podle potřeb aplikace
   APLIKACE         ; aplikace se spustí v definovaném prostředí
   CALL OKorigin.BAT    ; a po jejím ukončení se obnoví pův.konfigurace
   DEL OKorigin.BAT    ; pomocný dávkový soubor již není potřebný
Soubor OKorigin.BAT mohl obsahovat například tento řádek : OK /I /# /O /K /R /C /Z /= /E /H /B /4

Příklad dávkového souboru, který spouští aplikaci s vlastním řešením české klávesnice:

   @ECHO OFF
   C:
   CD \T602\TEXTY
   OK /Vyřadit > NUL
   T602 %1*.TXT
   OK /Obnovit > NUL

Koncepce programu OK

OK využívá dynamické nahrávání fontů, což spolu s pečlivou ruční optimalizací umožnilo radikální snížení spotřeby paměti zabrané programem. Integrace tří základních funkcí včetně všech fontů a dokumentace do jediného COM programu by měla přispět k bezproblémovému šíření a používání tohoto programu.

Zvolená koncepce má několik nevýhod:

 1. Všechny fonty o rozměrech 8x8,9,10,11,12,13,14,15 a 16 bodů jsou integrovány ve spustitelném souboru, takže vzhled písma uživatel nemůže ovlivňovat. Vzhled písma byl odvozen ze standardního fontu obsaženého v ROM videoadaptéru.
 2. Soubor OK.COM musí být i po své instalaci neustále k dispozici.To prakticky vylučuje možnost zavádět OK češtinu z jiného média než pevného disku.
 3. Soubor OK.COM je poměrně dlouhý a nemůže být komprimován pomocí PKLITE nebo podobné utility.
 4. Dynamické zavádění fontů trvá o něco déle, takže se přepnutí videorežimu o několik desetin sekundy zpomalí.
Doufám, že výhody převažují:
 1. Všechno je v jednom souboru, takže se žádný font nemůže zatoulat. Vestavěná kontrola integrity detekuje poškození souboru omylem nebo virem.
 2. Flexibilita volby způsobu přepínání i rozložení kláves zvyšuje pravděpodobnost, že bude klávesnice vyhovovat všem uživatelům.
 3. Program zabírá pouze 1680 bajtů paměti při současné podpoře všech textových režimů. Bez podpory zobrazování je spotřeba paměti 1120 bajtů.
 4. Program OK.COM je zcela zdarma.

Abecední přehled parametrů

/A rozložení kláves typu amatérské klávesnice
/B *k přepínání ČS/US nepoužívat NumLock ani ScrollLock
/C *rozložení kláves typu Consul
/D vypsat tuto dokumentaci
/E *přepnutí na americkou klávesnici
/F ve funkci mrtvých kláves použít F11,F12
/G přepnutí na českou klávesnici
/H hlasitý provoz - pípání v českém režimu
/I povolení instalace do horní nebo konvenční paměti
/J povolení instalace pouze konvenčním způsobem
/K *používat kódování Kamenických
/L používat kódování Latin2
/Mxx nastavit videorežim xx hexadecimálně
/N k přepínání ČS/US používat NumLock
/O *obnovit funkci češtiny po předchozím vyřazení
/P rozložení kláves typu programátorské klávesnice
/Q nezasahovat do tabulek národní podpory
/R *upravit tabulky národní podpory
/S k přepínání ČS/US používat ScrollLock
/T *tichý provoz - bez pípání kláves
/U odinstalovat OK z paměti
/V dočasně vyřadit OK z činnosti
/W vypsat aktuální stav parametrů
/X při instalaci vynechat podporu zobrazování češtiny na monitoru
/Y klávesu Y ponechat na původním místě (QWERTY)
/Z *klávesu Z v české klávesnici přehodit s Y (QWERTZ)
/+ ve funkci mrtvých kláves použít +,=,`
/= *totéž, jako parametr /+
/# zákaz obnovy fontu po jeho změně aplikací
/$ *povolení obnovy fontu po jeho změně aplikací
/0 přepínání US/ČS bez horké klávesy
/1 Shift-Alt-F1 Shift-Alt-F2
/2 Ctrl-Alt-F1 Ctrl-Alt-F2
/3 Ctrl-Shift-F1 Ctrl-Shift-F2
/4 *LevýShift-Alt PravýShift-Alt
/5 LevýShift-Ctrl PravýShift-Ctrl
/6 LevýShift-PravýShift LevýShift-PravýShift
/7 LevýShift-Alt LevýShift-Alt
/8 LevýShift-Ctrl LevýShift-Ctrl
/9 PravýShift-Alt PravýShift-Alt
* Nezadáme-li jinak, budou při instalaci použity tyto implicitní parametry: OK /B /C /E /T /K /O /R /Z /+ /$ /4

Při volbě amatérské nebo programátorské klávesnice bude jako implicitní volba místo QWERTZ nastaveno QWERTY.

Parametry /X a /Q má smysl zadávat jen při první instalaci do paměti, tedy současně s parametrem /I nebo /J.

Vzájemně se přepínají tyto kombinace parametrů:

/A /C /P
/B /N /S
/D /W
/E /G
/F /+
/H /T  Ctrl-LevýShift-F11
/I /J /U
/K /L  Ctrl-PravýShift-F11
/O /V
/Q /R
/Y /Z
/# /$  Ctrl-PravýShift-F12
/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9