ECprint

ECprint je název systému,který umožňuje využívat řádkové rychlotiskárny střediskových počítačů bývalého Jednotného systému elektronických počítačů (EC) ve spojení s osobním počítačem IBM PC. Systém ECprint tvoří tyto komponenty:
1. hardwarové rozhraní mezi řádkovou tiskárnou a paralelním výstupenm (LPT) počítače
2. řídicí program - residentní ovladač tiskárny
3. pomocné programy a soubory

Instalace nevyžaduje žádnou technickou úpravu tiskárny ani počítače. Hardwarové rozhraní se připojuje k paralelnímu portu osobního počítače, na druhé straně je připojeno k tiskárně dvěma standardními kabely tzv. velkého interface. Osobní počítač se s rozhraním ECprint vůči tiskárně jeví jako selektorový kanál sálového počítače typu IBM 360/370. Z pohledu programátora se řádková tiskárna s rozhraním ECprint chová jako běžná mozaiková tiskárna kompatibilní se standardem Epson.
ECprint umožňuje připojit tiskárny typu EC7032, EC7033, EC7034, EC7036, EC7038, EC7039 nebo kompatibilní k osobnímu počítači IBM PC-XT/AT nebo kompatibilnímu pracujícímu pod operačním systémem MS-DOS verze 3 nebo vyšší.
Řídicí znaky a sekvence

Komunikace s tiskárnou probíhá tak, že aplikační program posílá tiskárně posloupnost znaků, které potřebuje vytisknout. Ve skutečnosti je předává řídicímu programu ECprint, který je střádá do vyrovnávací paměti - buferu - a řádek vytiskne až po jeho naplnění. Tisknutelné znaky mají kódovou hodnotu 32 až 255. Znaky s hodnotou 0 až 31 se nazývají řídicí, neboť nemají grafickou podobu, ale místo toho přikazují tiskárně vykonat určitou činnost. Dvaatřicet řídicích znaků by nestačilo pro řízení všech rozmanitých funkcí, proto je jeden znak vyhrazen jako indikátor řídicí sekvence. Tento znak se nazývá Escape a má hodnotu 27. Přijde-li znak Escape, tiskárna z toho pozná, že jeden nebo několik dalších znaků (které už nemusí být řídicí) se nemá tisknout, neboť mají význam řídicí sekvence.Přesný počet znaků se v jednotlivých sekvencích liší a není v tom bohužel žádná pravidelnost. ECprint reaguje na řídicí sekvence standardizované firmou Epson v rámci omezených typografických možností řádkových tiskáren. Mimoto zavádí několik dalších nestandardních sekvencí.
Následuje přehled řídicích znaků a sekvencí roztříděný podle působnosti na
stylové - ovlivňují vzhled vytištěných znaků
horizontální - určují rozmístění znaků na řádku
vertikální - určují rozmístění řádků v rámci stránky
ostatní

Řídicí znaky jsou v této dokumentaci zobrazovány svou anglickou zkratkou uzavřenou v ostrých závorkách, např. <ESC> pro řídicí znak 27. Tisknutelné znaky jsou uváděny v uvozovkách, číselné parametry jako dekadické číslo n v ostrých závorkách.
Některé sekvence obsahují číselný parametr w v rozsahu 0..65535. Takový parametr se předává tak, že se nejprve přenese zbytek po dělení (MOD) jeho hodnoty 256, a pak celočíselný podíl (DIV) 256. Přenáší se tedy nejprve nižší bajt hodnoty w <w MOD 256> a pak vyšší bajt <w DIV 256>. Každá sekvence nebo řídicí znak je uveden také hexadecimálně, a to v hranatých závorkách.

Některé sekvence vyžadují zadání logické hodnoty 0 nebo 1. Nulu nebo jedničku lze v těchto případech zadávat jak znakově, tak binárně. Široké písmo tedy zapneme sekvencí <ESC> "W1" i sekvencí <ESC> "W" <1>.
K přenosu řídicích znaků a sekvencí do tiskárny můžeme použít utilitu EChexout, která předává hexadecimálně zapsané znaky do tiskárny, nebo komfortnější program ECset, který se ovládá z menu a není proto nutné si řídicí sekvence pamatovat.


Příkazy řízení stylu

Dvojité písmo: <ESC> "G" [1B47]
Tato sekvence zapne tisk s dvojitou tučností. Každý znak bude otištěn dvojím úderem tiskacího kladívka. Tento efekt je dosažen tím, že následující znaky určené k vytištění jsou ukládány nejen do buferu, ale i souběžně do tzv. přetiskového buferu. Při tisku řádku se nejprve kontroluje, byl-li nějaký znak umístěn do přetiskového buferu. Pokud ano, vytiskne se nejprve obsah přetiskového buferu bez posuvu papíru, a pak teprve obsah řádného buferu.
Znaky přetiskované pomocí <BS> tedy nebudou zobrazovány tučně. Dvojité písmo se ruší sekvencí <ESC> "H" [1B48].


Trojité písmo: <ESC> "E" [1B45]
Tento efekt je obdobný, jako při dvojitém tisku, ale přetiskový bufer se otiskne dvakrát, písmo je tedy tučnější.
Znaky přetiskované pomocí <BS> budou tištěny pouze dvojím úderem. Přijde-li na tiskárnu v tomto režimu např. sekvence "_" <BS> "X" [5F0858], otiskne se jednou podtržítko a přes něj dvakrát písmeno "X". Při kombinování dvojitého a trojitého písma v jednom řádku se dvojité písmo vytiskne jako trojité.
Vypnutí trojitého písma <ESC> "F" [1B46]
zruší tučný tisk nastavený předchozí sekvencí <ESC> "E".
Široké písmo: <ESC> "W1" [1B5731]
Písmo dvojité šířky je imitováno automatickým vkládáním mezery za každý znak. Řídicí znak <BS> v tomto režimu vrací zpět o dvě pozice. Široké písmo se ukončí sekvencí <ESC> "W0" [1B5730].
Také řídicí znak <SO> [0F] nastaví široké písmo, ale pouze na jeden řádek. Bylo-li tedy široké písmo nastaveno znakem <SO>, zruší se prvním znakem <CR> nebo <LF>, nebo také znakkem <DC4> [14].

Podtržené písmo: <ESC> "-1" [1B2D31]
je dosaženo přetiskem podtržítka a běžného znaku. Podtrhávání se ruší sekvencí <ESC> "-0" [1B2D30].

Zrušení přeškrtnutí nuly: <ESC> "~0" [1B7E30]
způsobí, že každá číslice "0" bude nahrazena při tisku písmenem "O". Normální vzhled nul se obnoví resetem nebo sekvencí <ESC> "~1" [1B7E31]. Pak mají nuly vzhled určený výrobcem typového nosiče - u tiskáren sovětské výroby přeškrtnuté, u ostatních neškrtané.
Zrušení přeškrtnutí je vhodné používat jen tam, kde je to nezbytně nutné, neboť dochází ke zvýšenému opotřebení písmene "O" na typovém nosiči.

Horizontální řízení tisku


Návrat ukazatele (Carriage return): <CR> [0D]
Tento řídicí znak přesune ukazatel pozice v buferu na jeho začátek (aktuální levý okraj). Pokud by nenásledoval znak <LF>, budou další znaky ukládány tak, že přepíší starý obsah buferu. Proto se každý řádek textu zakončuje dvojicí znaků <CR> a <LF>.

Znak zpět (Backspace): <BS> [08]
Tento znak přesune ukazatel pozice v buferu o jedno místo zpět (není-li už na první pozici) a současně aktivuje přetiskový bufer pro jeden příští znak. Následující znak se vytiskne přes původní znak, což umoožňuje tisknout i znaky, které nejsou na typovém nosiči (např.písmena s diakritikou, podtržení aj.). Například znak "totožno" lze vytisknout jako rovnítko následované kódem <BS> a podtržítkem.

Nastavení pravého okraje: <ESC> "Q" <n>
Po inicializaci je tiskárna nastavena na šířku 128 tištěných znaků. Chceme-li tisknout do více sloupců ( např. 160 na tiskárně EC7039), vyšleme řídicí sekvenci <ESC> "Q" <160> [1B51A0].

Levý okraj se nastaví sekvencí <ESC> "l" <n> [1B6Cnn],
kde n je počet vynechávaných levých kolon. Po inicializaci je n=0. Posun levého okraje se začne uplatňovat až od příštího řádku.
Levý i pravý okraj současně lze nastavovat sekvencí <ESC> "X" <l> <r>. Například sekvence <ESC> "X" <10> <30> [1B580A1E] povolí tisk pouze v rozmezí sloupců 11 až 30. Text, který přesáhne pravý okraj, je automaticky zalomen tím,že po zaplnění řádku je proveden tisk s posuvem papíru, aniž by se čekalo na řídicí znaky CR+LF.
Pravý okraj musí být vždy větší než levý. Pokud by tomu tak nebylo (omylem programátora), nastaví se starší okraj tak, aby této podmínce vyhovoval, takže šířka tisku bude nejméně 1 sloupec. Máme-li např. nastaven levý okraj na 20 a zadáme <ESC> "Q" <15>, posune se dříve nastavený levý okraj na pozici 14.


Vodorovný tabelátor (Horizontal tabelator): <HT> [09]
způsobí přesun aktuální pozice v buferu na nejbližší tabelační zarážku vpravo. Pokud žádná další tabelační zarážka není nastavena, nastaví se na konec řádku, takže příští znak již bude tištěn na nový řádek.
Po inicializaci jsou zarážky nastaveny v rozestupu 8, tj. na pozicích 9,17,25 atd. Pozice horizontální tabelace jsou číslovány od 1 relativně k nastavení levého okraje.

Nastavení vodorovných tabelátorů provádí sekvence <ESC> "D" <t1> <t2>..<t20> <0>, kde t1 až t20 jsou pozice až dvaceti tabelačních zarážek (nemusí být uvedeny všechny). Např. sekvence <ESC> "D" <10><30><60><0> [1B440A1E3C00] nastaví tři zarážky do pozic 10,30,a 60. Všechny dříve definované zarážky jsou zrušeny.
Spokojíme-li se s pravidelným rozestupem tabelátorů, můžeme použít sekvenci <ESC> "e0" <n>, kde n je požadovaný rozestup.
Po resetu jsou tobelátory nastaveny na rozestup 8, stejně, jako bychom zadali sekvenci <ESC> "e0" <8> [1B653008].
Horizontální tabelace se vztahuje k právě nastavenému levému okraji, takže jeho změnou se posouvají i tabelátory.

Další možnost ovládání horizontální pozice v řádku nabízí sekvence <ESC> "f0" <n>, která nastaví aktuální pozici na sloupec n vůči aktuálnímu levému okraji. Byl-li nastaven levý okraj na 5, pak sekvence <ESC> "f0" <15> [1B66300F] způsobí, že další znaky se budou ukládat od 20. sloupce.

Vertikální řízení tisku

Nová strana (Form feed): <FF> [0C]
Přijetí tohoto kódu tiskárnou způsobí vytištění obsahu buferu s následujícím odstránkováním papíru na začátek nového listu.

Nový řádek (Line feed): <LF> [0A]
Tento znak způobí vytištění obsahu buferu a posun papíru o jeden řádek, tj. 1/6 nebo 1/8 palce. Pokud by mělo dojít k posuvu papíru pod nastavený dolní okraj stránky, provede se místo toho odstránkování (implicitní Form feed).


Způsob ovládání posunu papíru se u řádkových tiskáren liší od koncepce ovládání mozaikových tiskáren, z čehož vyplývají jistá omezení. Vertikální hustota řádkování a tabelace je u starších typů tiskáren (EC7032,EC7033,EC7034) určována smyčkou papírové děrné pásky, tzv. pilotní páskou. U novějších tiskáren je smyčka nahrazena datovou strukturou v elektronice tiskárny nazývanou paměť formuláře (Form Control Block, FCB). Pilotní páska nebo FCB určují rozměr tiskové stránky, rozmístění odstavců (tabelace) a hustotu řádkování 6 nebo 8 řádků na palec (Lines Per Inch, LPI). Změnit blok FCB, popř. vyměnit pilotní pásku je možné jen tehdy, je-li papír nastaven na počátek stránky (Home position). nelze tedy kombinovat hustotu 6 a 8 LPI na jedné straně.
Ovladač ECprint zpracovává standardní Epson sekvence pro vertikální řízení tak, že vytvoří odpovídající blok FCB, který zavede do tiskárny hned po nejbližším nastavení papíru do výchozí polohy. Je přitom lhostejné, dostal-li se papír do výchozí polohy přijetím příkazu Form feed nebo překročením počtu řádek na stránku. Změníme-li tedy uprostřed stránky hustotu řádkování, rozměry formuláře nebo vertikální tabulátory, nové parametry se sice zapamatují, ale začnou se uplatňovat až od začátku strany následující.
Dalším rozdílem je v případě starších typů tiskáren nutnost ruční výměny pilotní pásky obsluhou při každé změně formátu.

Hustota řádkování
Po resetu nebo po přijetí sekvence <ESC> "2" [1B32]
je tiskárna nastavena na hustotu 6 řádků na palec. Na hustotu 8 řádků na palec se přepíná sekvencí <ESC> "0"
Nižší hustoty řádkování 2, 2 2/3, 3 nebo 4 LPI lze vytvořit dodatečným vkládáním jednoho nebo dvou znaků Line feed <LF> za každý vytištěný řádek.

Výška stránky
Svislý rozměr formuláře se nastaví sekvencí <ESC> "C" <n>, kde je počet řádků na stránku včetně nepotištěných okrajů. Pro nejčastěji používaný 12palcový formát je to 72 řádků při hustotě 6 LPI nebo 96 řádků při hustotě 8 LPI. Tyto hodnoty jsou také nastaveny automaticky při resetu tiskárny.
Výšku strany lze zadávat také v palcích, a to sekvencí <ESC> "C" <0> <n>, např. pro čtyřpalcový formulář <ESC> "C" <0> <4>      [1B430004].

Dolní okraj
Zadáním dolního okraje zamezíme tisku přes perforaci oddělující jednotlivé listy papírového leporela. Velikost dolního okraje v řádcích se nastavuje sekvencí <ESC> "N" <n>. Po resetu je nastaven dolní okraj na 6 řádků, jako by byla vyslána sekvence <ESC> "N" <6>     [1B4E06]. Na jeden list se tedy tiskne jen 66 řádků.
Vynechávání dolního okraje lze vyřadit jeho nastavením na nulu nebo sekvencí <ESC> "O"      [1B4F].
Horní okraj je určen založením papíru do tiskárny a nedá se programově měnit.

Vertikální tabelace, tj. rychloposuv papíru na určité místo bez nutnosti krokování, se u řádkových tiskáren provádí příkazem "posun na kanál". Kanálem se zde rozumí určitá vertikální pozice na formuláři, která se označuje číslem 1 až 12. Kanály 1,9 a 12 mají speciální význam, který se v ovladači ECprint nevyužívá. ECprint dovoluje nastavit pouze 8 kanálů (tabelačních zarážek) na jedné straně, přičemž kanál č.1 je vždy na prvním řádku - začátku stránky.

Řídicím znakem Vertical tabelator <VT> [0B]
se vyvolá vytištění buferu a následuje rychloposuv na nejbližší vyšší vertikální tabelátor. Pokud není žádný další tabelátor nastaven, papír se posune na příští stránku jako by se prováděl příkaz Form feed.

Vertikální tabelátory se nastavují sekvencí <ESC> "B" <t1> <t2>..<t8> <0>, kde t1..t8 jsou čísla řádků, na které chceme umístit tabelační zarážku. První tabelátor musí mít vždy hodnotu 1. Není třeba definovat všech osm tabelátorů, ale sekvence musí být vždy zakončena znakem <0>. Například sekvence <ESC> "B" <1> <10> <40> <0>     [1B42010A2800] nastaví tabelátory na 1., 10. a 40. řádek.

Sekvencí <ESC> "e1" <n> můžeme nastavit vertikální tabelátory na rovnoměrnou rozteč n.
Např. <ESC> "e1" <15>   [1B65310F] nastavuje zarážky na řádky 1,16,31,46 a 61. Po resetu tiskárny jsou nastaveny tabelátory s roztečí 8 řádků.

U starších typů tiskáren, které nepodporují FCB, se při každé změně vertikálního formátu objeví v komunikačním okně zpráva "Paměť formuláře nelze naplnit", což by mělo být upozorněním pro obsluhu, aby nasadila odpovídající pilotní pásku pro tento typ úlohy.
Pro ovládání papíru je proto většinou výhodnější nepoužívat vertikální tabelaci. Místo toho zavádí firma Epson řídicí sekvenci <ESC> "f1" <n>, která vytiskne bufer řádku a posune papír o n řádků vpřed oproti momentální pozici. Kdyby měla nová pozice překročit konec stránky, provede se místo toho odstránkování. Papír se posouvá krokováním po 1, 2 nebo 3 řádcích, jak to umožňuje konstrukce tiskáren. Počet posuvů je přitom optimalizován, takže vertikální pohyb ve formuláři tímto zpúsobem je jen o málo pomalejší než využitím kanálů pilotní pásky nebo FCB. Např. sekvence <ESC> "f1" <14>   [1B66310E], která má posunout papír o 14 řádků, je v tiskárně provedena jako tisk s posuvem o 2 řádky (14 MOD 3 = 2) následovaný čtyřmi posuny o tři řádky (14 DIV 3 = 4).


Ostatní řídicí sekvence

Volba kódu Kamenických nebo Latin 2 spolu s třídou typového nosiče určuje, jak bude tiskárna zobrazovat znaky horní poloviny ASCII tabulky. Po resetu nebo po vyslání sekvence z<ESC> "R" <0>   [1B5200] je nastaven kód Kamenických. Sekvencí <ESC> "R" <1>    [1B5201] se nastavuje kód Latin 2.

Zvukové znamení (Bell): <BEL> [07]
Přijetí tohoto kódu vyloudí zvukový signál - trylek - z reproduktoru počítače. Lze jej využít při ladění k signalizaci dosažení určitého místa v tištěném textu. Zvukové znamení se mimoto ozývá při každém otevření komunikačního okna.

Výmaz buferu (Cancel): <CAN> [18]
Zruší text, který dosud nebyl vytištěn, ale je již uložen v buferu. Obsluha je informována zprávou v komunikačním okně.

Úschova stavu tiskárny <ESC> "{" [1B7B]
uloží aktuální nastavení parametrů tisku na speciální zásobník. Stavem tiskárny se rozumí nastavení okrajů, hustoty řádkování, tabelátorů apod.
Obnovení stavu tiskárny <ESC> "}" [1B7D]
vrátí původní nastavení tisku do stavu, který byl dříve zapamatován sekvencí Úschova stavu. Tyto dvě sekvence lze vnořovat až do 8 úrovní. V případě překročení úrovně vnoření se sekvence ignorují.
Stav uložený na zásobníku přežije i reset tiskárny <ESC> "@". Mnoho aplikačních programů zahajuje komunikaci s tiskárnou právě jejím vynulováním. Máme-li před spuštěním aplikace uložen stav tiskárny na zásobníku, bude jej možné po ukončení aplikace obnovit do původního stavu.

Odřazení tiskárny (Device control 3): <DC3> [13]
Je-li tiskárna odřazena tímto řídicím kódem, jeví se vůči aplikačnímu programu, jako by tiskla, ale žádný fyzický tisk ani posun papíru se neprovádí. O odřazení je operátor informován zprávou v komunikačním okně.
Odřazení lze zrušit kódem <DC1>    [11] nebo totálním resetem tiskárny <ESC> "@" <ESC> "@".
Sekvencí <ESC> <DC3> <w MOD 256> <w DIV 256> lze tiskárnu odřadit na předem určený počet w stránek. Např. sekvence <ESC> <DC3> <54> <1>    [1B133601] odřadí tiskárnu na 1*256+54=310 stránek. Jakmile dostane 310 krát řídicí kód Form feed, automaticky se přiřadí a začne tisknout od 311. stránky. Tuto sekvenci lze využít v případě opakovaného tisku, kdy
potřebujeme znovu vytisknout část sestavy někde uprostřed a nechceme zbytečně tisknout všechny předcházející stránky. Sekvenci dočasného odřazení lze pohodlně zadat utilitou ECset.

Přímé řízení tiskárny na fyzické úrovni je umožněno sekvencí <ESC> <SOH> <cmnd> <w MOD 256> <w DIV 256> <data1> <data2>...
Zadává se kanálový příkaz cmnd určující požadovanou činnost, počet datových bajtů předávaných tímto příkazem (w) a odpovídající počet dat v kódu EEBCDIC. Seznam příkazů akceptovaných řádkovými tiskárnami je na str. &&, případně v technické dokumentaci tiskárny. Ne všechny příkazy přenášejí data, v tom případě je w nulové. Např. řídicí sekvence <ESC> <SOH> <107> <0> <0> [1B016B0000] vyšle do tiskárny příkaz [6B] - "zvedni kryt".
Sekvence <ESC> <SOH> <17> <4> <0> <240> <241> <242> <243> [1B01110400F0F1F2F3] by vytiskla číslice 0123 s posuvem po tisku o 2 řádky.
Přímé řízení obchází aparát ovladače ECprint, takže se může rozsynchronizovat počítání řádků na stránce. Je určeno především k diagnostickým účelům a k plnění tabulek UCB a FCB. Všechny soubory *.UCB, jejichž vysláním do tiskárny se plní paměť typového nosiče, začínají sekvencí <ESC> <SOH> <99>...
Přímé řízení neumožňuje provedení příkazů, které čtou data z tiskárny (jejich kôd je sudý, např. 2,4,10,18).

Předání zprávy pro operátora je umožněno sekvencí <ESC> <STX> <text...> <ETX>. Text zprávy (posloupnost ASCII znaků) se objeví v komunikačním okně a tisk se zastaví, dokud obsluha nestiskne pokračovací klávesu. Zpráva musí být vždy ukončena znakem <ETX> [03] nebo <0> [0]. Zobrazuje se pouze prvních 30 znaků textu. Sekvence je určena k předávání stručných pokynů pro operátora, jako např. "Zkontrovat horní okraj", "Nasaďte papír 1+2" apod. Hlášení "Konec" bychom tedy předali sekvencí <ESC> <STX> "Konec" <NUL> [1B024B6F6E656300]. Jako editor zpráv lze opět využít utilitu ECset.
Reset tiskárny se vyvolá sekvencí <ESC> "@" [1B40].
Všechny nastavitelné parametry se nastaví do původního stavu jako po instalaci, tedy normální styl písma, okraje tisku 1 až 128, hustota řádkování 6 LPI, výška strany 12", dolní okraj 6 řádků, standardní tabelátory, kód Kamenických. Současně se vyšle příkaz "reset" do interface tiskárny, kde vyvolá mimo jiné vynulování případných chybových příznaků (SNS). Obsluha je o resetu informována hlášením "Počáteční nulování tiskárny".
Pokud byl stav tiskárny uložen sekvencí <ESC> "{" před vyvoláním resetu, zůstává nezměněn, takže jej lze obnovit sekvencí <ESC> "}".

Totální reset tiskárny, který vyčistí i zásobník uložení stavu tiskárny, se vyvolá dvěma po sobě následujícími sekvencemi reset, tedy kódem <ESC> "@" <ESC> "@" [1B401B40]. Totální reset lze také vyvolat spuštěním utility ECreset, která volá službu BIOS INT 17h s parametrem AH=1. Dojde li nějakým omylem k předání příkazu pro grafický tisk, např. <ESC> "L" <224> <1>, ovladač ECprint bude tento příkaz ignorovat, avšak přesto očekává předání příslušného počtu grafických dat. V tomto případě by se jednalo o 1*256+224=480 bajtů, které bude tiskárna ignorovat, i kdyby obsahovaly jakékoli řídicí sekvence. Tiskárna nebude komunikovat, dokud jí nepředáme požadovaný počet dat nebo dokud nebude vynulována utilitou ECreset.


Kódování znaků

Než se znak dostane z počítače na papír, prochází několika transformacemi. V počítačích IBM PC se používá kód ASCII, zatímco tiskárny střediskových počítačů očekávají kód EBCDIC. V samotné tiskárně se provede přiřazení jednotlivých znaků kódům EBCDIC. U starších typů tiskáren je toto přiřazení pevné, u tiskáren s UCS se dá měnit programově změnou obsahu paměti typového nosiče.
Převod kódu ASCII na EBCDIC zajišťuje ovladač ECprint pomocí jedné ze čtyř překladových tabulek. To, která tabulka bude použita, je určeno při zavedení ECprint do paměti parametrem třídy typového nosiče. Každá tabulka existuje ve dvou verzích (Kamenických a Latin 2), které lze měnit i dynamicky řídicí sekvencí <ESC> "R" <n> bez nutnosti přeinstalace.
Vezměme si jako příklad znak "č". V kódu Kamenických má hodnotu ASCII(135). Převeden do kódu tiskárny je to EBCDIC(128). To ale platí jen tehdy, umí-li tiskárna tento znak vytisknout. Pokud je v ní nasazen nosič s malými i velkými písmeny bez diakritických znamének, vytiskla by se místo očekávaného "č" mezera. Proto se v takovém případě znak "č" přeloží jako EBCDIC(131), což je písmeno "c". U většiny řádkových tiskáren nejsou k dispozici ani malá písmena, takže je znak "č" převeden na EBCDIC(195), což je velké "C".
Třída typového nosiče definovaná při instalaci ECprint parametrem příkazového řádku nebo konfiguračním souborem tedy určuje, jakým způsobem se budou zobrazovat malá písmena a národní znaky. Aplikace produkující pouze velká písmena bez diakritiky se nemusí o třídu typového nosiče ani o způsob kódování vůbec zajímat.
Třída je symbolicky označována písmeny E,É,e,é, která mají stejnou hodnotu ASII v kódech Latin i Kamenických. Při volbě třídy /E se malá i velká písmena s diakritikou i bez ní tisknou jako velká. Třída /e převádí písmena s diakritikou na odpovídající znaky bez diakritiky a zachovává velikost písmen. Třída /é převádí velká písmena s diakritikou ( která na typovém nosiči nejsou) na odpovídající velká písmena bez diakritiky. Pouze třída /É umožňuje vytisknout velká i malá písmena s diakritikou na jeden průchod typového nosiče.
Shrnuto do tabulky to vypadá takto:

Třída znaky se vytisknou jako

/E EeéÉ EEEE
/e EeéÉ EeeE
/é EeéÉ EeéE
/É EeéÉ EeéÉ

V případě tiskárny EC7039 vyhovuje požadavkům plnohodnotné národní podpory, tedy třídě /É pouze typový řetěz označovaný jako FB.
Do třídy /é patří řetězy FA,PA,PB. Velká písmena s háčky a čárkami je zde nutné tisknout nadvakrát, tedy zhruba s poloviční rychlostí.
Do třídy /e počítáme řetězy MA,MK,NA,NK,HA,HB,HP.
Třída /E pak zahrnuje ostatní řetězy, tj. AA,JA,C,CE,CA, CK,DK,G,GB,GA a také typové nosiče starších typů tiskáren (EC7032 až EC7038).
Popis pomocných utilit

S programem ECprint se dodává několik pomocných programů (utilit):

ECstart pro počáteční instalaci software a nastavení konfigurace
ECset pro nastavování parametrů tiskárny výběrem z nabídky
EChexout pro nastavení parametrů tiskárny z příkazového řádku
ECreset pro totální resetování tiskárny
ECswap pro logickou záměnu dvou paralelních portů počítače
ECanal pro analýzu komunikace tiskárny v protokolu IBM

Všechny utility i program ECprint mohou komunikovat s uživatelem česky v kódu Kamenických, Latin 2 nebo anglicky. Volba jazyka je určena parametrem v příkazovém řádku, kterým utilitu spouštíme. Tyto parametry jsou /CK,/CL,/EN. Pokud parametr není uveden, použije se jazyk, který byl specifikován v konfiguračním souboru ECprint.CFG při instalaci software. Konfigurační soubor se hledá pouze v tom adresáři, ve kterém je uložena příslušná utilita. Není-li konfigurační soubor nalezen, použije se jako implicitní jazyk angličtina, popř. je uživatel vyzván k volbě jazyka (ECset,ECsnal).
Utility řízené celoobrazovkovou nabídkou (ECset,ECanal) lze ovládat také pomocí myši. Levé tlačítko myši funguje stejně jako klávesa Enter, pravé jako klávesa Esc.


ECset


Pomocný program ECset usnadňuje nastavení parametrů tisku. Styl písma, okraje, tabelátory atd. se nastavují výběrem z menu, takže není nutné si pamatovat příslušné řídicí sekvence. Vybrané sekvence lze přímo z programu ECset poslat do tiskárny, nebo je nahrát do diskového souboru.
Nabídky jsou rozděleny podle druhu na pomocné, stylové, herizontální a vertikální, a jsou soustředěny na stejnojmenných zvedacích panelech. Výběr panelu provádíme kursorovými klávesami nebo myší, jeho zvednutí klávesou Enter nebo levým tlačítkem myši. Opětovým stiskem Enter nebo Esc se panel zasune zpět. Další možností, jak vybrat panel a nabídku je stisknout první velké písmeno názvu. Např. pro změnu kódové stránky bychom stiskli P jako Pomocné funkce, a pak K jako Kódová stránka. Tím se řádkový kursor přemístí na požadovanou funkci. Pomocí vodorovných kursorových kláves nebo myši nyní vybereme kódovou stránku, kterou si přejeme v tiskárně nastavit (PCKa pro kód Kamenických nebo PCL2 pro kód Latin 2) a stiskneme Enter. Tím se barevné zvýraznění aktuální volby fixuje a můžeme nastavovat další funkce.
Ke každé funkci je k dispozici stručná dvouřádková nápověda v dolní části prvního listu. Kromě toho lze vyvolat klávesou F1 návod k ovládání programu.
**********************************************************************
* Konec zadání *
* ****************************************************************************
* * Vert* Pomocné funkce *
* * ***** >Uschovat staré nastavení ne ano *
* * * Ho* Reset (počáteční nast.) ne ano *
* * * *** Kódová stránka neměnit PCKa PCL2 *
* * * * * Zpráva pro obsluhu ne ano... *
*** * * * Vypnutí tisku (Deselect) neměnit zrušit nastavit.. *
* * * * Obnova starého nastavení ne ano *
*** * ************************************************************************
* * * **** *** *
*** * * * ** ** *** *
* * ** * ** **** * *
***** **** **** *** **** ** *
* *
* Uložení starého nastavení tiskárny na spec. zásobník, odkud *
* může být později obnoveno. <ESC> "{" *
**********************************************************************Pokud je v některé volbě uvedeno několik teček, je nutné doplnit požadovanou hodnotu parametru. Potřebujeme-li např. vypnout tisk na příštích několik stránek, vybereme v řádku Vypnutí tisku (Deselect) volbu "nastavit..". Po stisku Enter se objeví na čelním panelu okénko s dotazem na konkrétní počet stránek.
****************************************************************************
* Kone* Styl písma *
* ***** Dvojitý tisk neměnit ne ano *
* * Ve* Trojitý tisk neměnit ne ano *
* * *** Zvětšená šíře neměnit ne ano *
* * * * Podtržené neměnit ne ano *
* * * * Škrtané nuly neměnit ne ano *
* * * * *
*** * ************************************************************************
* * * Pomocné funkce *
*** * **********************************************************************
* * * **** *** *
***** * * * ** ** *** *
* * ** * ** **** * *
* * **** **** *** **** ** *
* * *
*** Enter nebo Esc uzavírají tento panel. Pro výběr a potvrzení *
* jiné volby použijte kursorové klávesy a Enter. *
**********************************************************************

**********************************************************************
* Horizontální nastavení *
***** Levý okraj neměnit nastavit.. *
* Ko* Pravý okraj neměnit nastavit.. *
* *** Tabelátory neměnit pravid... nepravid.. *
* * * Nový řádek ne ano *
* * * *
* * * *
* * ************************************************************************
* * * Styl písma *
*** * **********************************************************************
* * * Pomocné funkce *
***** * **********************************************************************
* * * **** *** *
* * * * * ** ** *** *
* * * ** * ** **** * *
*** * **** **** *** **** ** *
* * *
*** Enter nebo Esc uzavírají tento panel. Pro výběr a potvrzení *
* jiné volby použijte kursorové klávesy a Enter. *
**********************************************************************
**********************************************************************
* Vertikální nastavení *
* Hustota řádkování neměnit 8/palec 6/palec *
* Výška stránky neměnit ...řádků ...palců *
*** Dolní okraj neměnit ...řádků *
* * Tabelátory neměnit pravid... nepravid.. *
* * Nová strana ne ano *
* * *
* ************************************************************************
* * Horizontální nastavení *
* * **********************************************************************
* * * Styl písma *
***** * **********************************************************************
* * * Pomocné funkce *
* * * **********************************************************************
* * * * **** *** *
*** * * * * ** ** *** *
* * * ** * ** **** * *
*** * **** **** *** **** ** *
* * *
*** Enter nebo Esc uzavírají tento panel. Pro výběr a potvrzení *
* jiné volby použijte kursorové klávesy a Enter. *
**********************************************************************

**********************************************************************
* Konec zadání *
* Odeslat do tiskárny ne ano... *
* Zapsat do disk.souboru ne ano... *
* Resetovat ECset: vše znovu ne ano *
* Ukončit program ECset ne ano *
* *
* *
************************************************************************
* Vertikální nastavení *
* **********************************************************************
* * Horizontální nastavení *
* * **********************************************************************
* * * Styl písma *
* * * **********************************************************************
* * * * Pomocné funkce *
*** * * **********************************************************************
* * * * **** *** *
*** * * * * ** ** *** *
* * * ** * ** **** * *
*** * **** **** *** **** ** *
* * *
*** Enter nebo Esc uzavírají tento panel. Pro výběr a potvrzení *
* jiné volby použijte kursorové klávesy a Enter. *
**********************************************************************


Po nastavení všech požadovaných parametrů vyzvedneme poslední panel "Konec zadání". Nastavení zvolená na předchozích panelech dosud nebyla předána tiskárně, to učiníme až nyní volbou "Odeslat do tiskárny".
Pokud víme, že vybrané nastavení tiskárny budeme používat opakovaně, je výhodné je místo do tiskárny poslat do diskového souboru. Budeme vyzváni k zadání jeho jména. Nezadáme-li příponu, doplní se automaticky přípona .SET. Takovýto soubor obsahuje pouze řídicí sekvence. Do tiskárny ho pošleme nejlépe příkazen COPY  jméno.SET  PRN , který můžeme umístit i do dávkového souboru spouštějícího tiskovou úlohu, a tak zajistit požadované nastavení při každém spuštění úlohy.
Volba "Resetovat ECset" na posledním panelu způsobí návrat všech nastavení, která jsme doposud vybrali na předchozích panelech, do původního stavu - stejně jako bychom ECset ukončili a znovu spustili.
Poslední řádek umožní skončit program ECset - stačí nastavit kursor na volbu "ano" a stisknout Enter.

Pořadí, v jakém budou vybrané řídicí sekvence zasílány do tiskárny, popř.ukládány do souboru, je pevně určeno takto:

1. Pomocné funkce \ Uschovat staré nastavení
2. Pomocné funkce \ Reset (počáteční nast.)
3. Pomocné funkce \ Zpráva pro obsluhub
4. Pomocné funkce \ Kódová stránka
5. Styl písma \ Dvojitý tisk
6. Styl písma \ Trojitý tisk
7. Styl písma \ Zvětšená šíře
8. Styl písma \ Podtržené
9. Styl písma \ Škrtané nuly
10. Horizontální nastavení\ Levý okraj
11. Horizontální nastavení\ Pravý okraj
12. Horizontální nastavení\ Tabelátory
13. Horizontální nastavení\ Nový řádek
14. Vertikální nastavení \ Hustota řádkování
15. Vertikální nastavení \ Výška stránky
16. Vertikální nastavení \ Dolní okraj
17. Vertikální nastavení \ Tabelátory
18. Pomocné funkce \ Vypnutí tisku
19. Vertikální nastavení \ Nová strana
20. Pomocné funkce \ Obnova starého nastavení

Pokud chceme změnit nastavení tiskových parametrů jen na dobu tisku určité úlohy, měl by soubor paramentrů pro nastavení začínat sekvencí "Pomocné funkce \ Uschovat staré nastavení". Pro obnovu původního nastavení vytvoříme další soubor, nazvaný např. OBNOVA.SET, který bude obsahovat pouze sekvenci "Pomocné funkce \ Obnova starého nastavení" - bude tedy dlouhý jen 2 bajty. Pro tiskovou úlohu pak můžeme vytvořit dávkový soubor (.BAT) z těchto příkazů:
COPY úloha.SET PRN (nastavení tiskárny pro danou úlohu)
úloha (spuštění vlastní tiskové úlohy)
COPY OBNOVA.SET PRN (tiskárna se nastaví do pův. stavu)

EChexout


Rutina EChexout umožňuje poslat do tiskárny řídicí znaky a sekvence vyjádřené hexadecimálně. Tak například pro odstránkování bychom potřebovali poslat do tiskárny řídicí kód Form feed, což je 0C hexadecimálně. Snadno a rychle jej zašleme příkazem EChexout  0C. Kódy se předávají na port specifikovaný v konfiguračním souboru ECprint.CFG, který musí být ve stejném adresáři, jako rutina EChexout.EXE. Není-li konfigurační soubor nalezen, použije se port LPT1. Je však možné specifikovat libovolný jiný instalovaný port pomocí parametru /LPTx, který uvedeme za hexadecimálním kódem. Např. nastavení levého okraje na 5 znaků pro tiskárnu připojenou na LPT2 bychom provedli příkazem EChexout  1B6C05  /LPT2.
Hexadecimálně vyjádřené znaky mohou, ale nemusí být odděleny mezerami a mohou obsahovat sudý počet číslic 0..9 a písmen A..F nebo a..f.
Pokud tiskárna není připravena nebo port není instalován, objeví se příslušné chybové hlášení. Jinak se odeslání potvrdí zprávou například "1B 6C 05 předáno na tiskárnu".

Předávání řídicích znaků a sekvencí tiskárně pomocí EChexout je rychlejší než použití nabídkové utility ECset, musíme si ale pamatovat přesnou syntaxi řídicích sekvencí. Použití souborů přednastavených sekvencí (.SET) zase má nevýhodu v tom, že takový soubor zabírá na disku 2 nebo i více kilobajtů, přestože jeho délka bývá jen několik bajtů. Např. obnovu stavu tiskárny sekvencí <ESC> "}" prováděnou pomocí COPY OBNOVA.SET PRN můžeme nahradit příkazem EChexout 1B 7D, který nepotřebuje pomocný .SET soubor.

EChexout vrací následující návratový kód (errorlevel) : 0 .. znaky byly předány 2 .. tiskárna nebyla připravena 4 .. port LPT není v konfiguraci 8 .. chyba v parametru

ECreset

provádí totální reset (nulování) tiskárny voláním služby INT 17h s parametrem AH=1. Všechny tiskové parametry se nastaví do původního stavu, v jakém byly po zapnutí, resp. po instalaci ovladače ECprint. Nuluje se rovněž zásobník pro uschování stavu tiskárny a ruší se případný nedokončený příjem řídicí sekvence.
Spustíme-li ECreset bez parametru, nuluje se ten port, který je uveden v konfiguračním souboru ECprint.CFG. Není-li tento soubor nalezen, musíme port specifikovat jako parametr. Je možné současně resetovat více portů najednou, např. ECreset LPT1 LPT2.
Není-li tiskárna ve stavu READY, reset se sice provede, ale obdržíme hlášení "tiskárna není připravena".

ECreset vrací následující návratový kód (errorlevel):
0 .. tiskárna byla vynulována 2 .. tiskárna nebyla připravena 4 .. port LPT není v konfiguraci 8 .. chybí parametr


ECswap

Osobní počítač může mít ve své konfiguraci až čtyři paralelní porty, které se označují jmény LPT1, LPT2, LPT3, LPT4. Jako synonymum za LPT1 se často používá PRN. Ke každému portu můžeme teoreticky připojit jinou tiskárnu. ECprint je doporučeno připojit jako hlavní tiskárnu, tedy na LPT1, není to ale podmínkou. Některé programy umožňují tisknout pouze na porty LPT1 a LPT2, některé dokonce výlučně na port LPT1 (např. kopírování obrazovky na tiskárnu pomocí klávesy Print Screen). Abychom mohli tisk takového programu přesměrovat na jinou tiskárnu, použijeme utilitu ECswap.

Program ECswap vzájemně prohodí fyzické adresy portů v paměťové oblasti proměnných BIOS. Oba porty je třeba zadat jako parametry, např. ECswap LPT1 LPT2. Označení LPT lze vynechat, takže např. ECswap  23 by zaměnil adresy portů LPT2 s LPT3. Opětným vyvoláním ECswap se stejnými parametry se adresy uvedou do původního stavu.

Vezměme jako příklad konfiguraci počítače s řádkovou tiskárnou připojenou pomocí ECprint na LPT2 a s mozaikovou tiskárnou na LPT1. Tisk směrovaný na PRN bude vystupovat na mozaikové tiskárně, např. kopie obrazovky Print Screen. Pokud bychom chtěli tento výstup přesměrovat na řádkovou tiskárnu, budeme postupovat následovně :
ECprint /UnInst ... ECprint se odinstaluje z LPT2 ECswap LPT1 LPT2 ... zamění se porty ECprint /Inst LPT1 ... ECprint se nainstaluje na LPT1 D(ky programové záměně fyzických adres portů není třeba vzadu na počítači přehazovat konektory k tiskárnám.
ECswap vrací následující návratový kód (errorlevel): 0 .. porty byly zaměněny 4 .. některý z požadovaných portů LPT není v konfiguraci 8 .. zadán jiný počet parametrů než dva

ECanal


Tento program není určen pro běžného uživatele, ale pro odborný technický personál. Umožňuje analyzovat chování tiskárny na úrovni signálů velkého interface. Výstupní signály ovládá obsluha pomocí funkčních kláves, vstupní i výstupní signály jsou zobrazeny podobně jako na mnohokanálovém osciloskopu formou vodorovných čar s dvojí možnou výškou odpovídající dvojí možné úrovni logického signálu. Komunikace na této úrovni používá systém potvrzování (handshake), takže i při pomalém ručním řízení lze ovládat a prověřovat všechny funkce tiskárny.
Použití analyzátoru není omezeno jen na řádkové tiskárny. Na rozhraní ECprint lze připojit i jiné periférie z rodiny počítačů systému IBM 360/370 (JSEP), jako např. elektrický psací stroj, děrovače pásky nebo štítků a další. ECprint s programem ECanal lze využít k opravám komunikačních bloků těchto zařízení. Nahradí a komfortem předčí různé druhy testerů, které využívaly páčkové přepínače k nastavování výstupních signálů a řady žárovek k indikaci vstupních signálů.

Tiskárna je připojena pomocí 16 vstupních (z tiskárny) a 18 výstupních (do tiskárny) koaxiálních vodičů, které jsou sdruženy do dvou kabelů:
1. vstupní a výstupní data - kabel BUS, konektor A1 nebo A3 2. vstupní a výstupní řízení - kabel TAG, konektor A2 nebo A4. zkratka Název signálu konektor/kontakt (zem) BO0 Bus-Out [0] A3/01-1 (2) BO1 Bus-Out [1] A3/02-4 (3) BO2 Bus-Out [2] A3/02-2 (1) BO3 Bus-Out [3] A3/03-3 (4) BO4 Bus-Out [4] A3/03-1 (2) BO5 Bus-Out [5] A3/04-4 (3) BO6 Bus-Out [6] A3/04-2 (1) BO7 Bus-Out [7] A3/05-3 (4) BOP Bus-Out [Parity ] A3/01-3 (4) ADO Adress-Out A4/06-4 (3) CLO Clock-Out A4/10-4 (3) CMO Command-Out A4/06-2 (1) HLO Hold-Out A4/02-4 (3) MTO Metering-Out A4/09-3 (4) OPO Operational-Out A4/01-3 (4) SLO Select-Out A4/03-1 (2) SPO Supress-Out A4/01-1 (2) SRO Service-Out A4/07-3 (4) BI0 Bus-In [0] A3/06-2 (1) BI1 Bus-In [1] A3/07-3 (4) BI2 Bus-In [2] A3/07-1 (2) BI3 Bus-In [3] A3/08-4 (3) BI4 Bus-In [4] A3/08-2 (1) BI5 Bus-In [5] A3/09-3 (4) BI6 Bus-In [6] A3/09-1 (2) BI7 Bus-In [7] A3/10-4 (3) BIP Bus-In [Parity] A3/06-4 (3) ADI Adress-In A4/07-1 (2) MTI Metering-In A4/09-1 (2) OPI Operational-In A4/02-2 (1) RQI Request-In A4/03-3 (4) SLI Select-In A4/04-4 (3) SRI Service-In A4/08-2 (1) STI Status-In A4/08-4 (3)
Analyzátor lze provozovat nezávisle na tom, je-li program ECprint instalován v paměti či nikoliv. Pokud ECanal zjistí přítomnost ECprint v paměti, nejprve ho odřadí, aby jeho případná aktivita nekolidovala s analýzou.

Paralelní port, přes který je připojeno rozhraní ECprint, se určí následovně:
Je-li v příkazové řádce uvedeno číslo portu, např. ECanal LPT2, použije se tento port. Není-li uvedeno, použije se port specifikovaný v konfiguračním souboru ECprint.CFG. Pokud není nalezen konfigurační soubor ve stejném adresáři, jako ECanal.COM, pak ECanal analyzuje porty LPT1 až LPT4, aby zjistil přítomnost hardwarového rozhraní. Pokud rozhraní ECprint není nalezeno na žádném portu (např. pro poruchu), použije LPT1. Číslo použitého portu se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky po spuštění ECanal.

Po úspěšném určení paralelního portu se ECanal nejprve pokouší zjistit fyzickou adresu tiskárny tak, že provede nulování interface a pak zkouší odezvy na fyzických adresách 01, 02, .. FF. První adresu, na které dostane odpověď, považuje za fyzickou adresu tiskárny a bude ji nadále používat. Fyzická adresa je také zobrazena v levé části obrazovky. Na datové vodiče ji umístíme stiskem Alt~A. Pokud se nepodařilo fyzickou adresu určit při spuštění analyzátoru, zobrazuje se jako ??. Důvodem může být stav OFF-LINE na tiskárně nebo technická porucha. V tom případě budeme vyzváni k jejímu ručnímu zadání před prvním použitím.

V některých případech není žádoucí, aby se ECanal pokoušel zjistit fyzickou adresu a nuloval interface. Například tehdy, zůstane-li tiskárna stát v nedefinovaném stavu, hlásí-li neznámou chybu, chceme-li zjistit aktuální stav signálů apod. Normálním spuštěním analyzátoru by se vyvolal reset a případné chybové příznaky v tiskárně by byly smazány. Pokud spustíme analyzátor s parametrem /N, nebude se provádět nulování ani detekce adresy a interface zůstane v původním stavu. Můžeme tak zjistit aktuální stav jednotlivých vstupních signálů.

Spuštěním s parametrem /H nebo  /? se zobrazí stručný přehled parametrů příkazové řádky.

Po spuštění programu vidíme v horních třech řádcích obrazovky stručný přehled ovládání. Podrobnější informace dostaneme na stisk klávesy F1.

ECanal 0.38 | F1 help | Alt-R total reset | Alt-S sound | MACRO port=LPT1 | Esc abort | Alt-A addr to BSO | Alt-C scale | Alt-0 create addr=01 | Alt-X exit | 0...F hexa to BSO | Alt-P print | Alt-M use _SPO F2 +---------------------------------------------+ _CLO F3 | Nastavení signálu Shift~Fn | _MTO F4 | Nulování signálu Ctrl~Fn | -MTI | Inverze signálu Fn nebo Enter | _OPO F5 | Nastavení dat (např.0F) na BSO 0 F Enter | -OPI | Nastavení dat s chybnou paritou 0 F * | _HLO F6 | Nastavení adresy zařízení na BSO Alt~A | _RQI | Posun vlevo/vpravo o 1 takt < > | _SLO F7 | Posun vlevo/vpravo o 8 taktů Ctrl~< > | -SLI | Posun vlevo/vpravo o 1 obrazovku PgUp/PgDn | _ADO F8 | Přesun na počátek průběhu Home | _ADI | Přesun na konec průběhu End | _CMO F9 | Zahájení/ukončení záznamu makra Alt~0 | _STI | Reprodukce klávesového makra Alt~M | _SRO F10 | Záznam průběhu do text.souboru Alt~P | _SRI | Vypnutí/zapnutí zvuku Alt~S | 0 | Levá stupnice VYP/ANGL/RUS Alt~C | 0BSO | Výmaz obrazovky a nulování Alt~R | * | Ukončení programu ECanal Alt~X | F +---------------------------------------------+ FBSI
Jednotlivé signály identifikujeme pomocí pohyblivého pravítka se zkratkami názvů signálů. Ovládat výstupní řídicí signály můžeme několika způsoby:

1. Stiskem funkční klávesy F2 až F10 spolu s klávesou Shift se příslušný signál nastaví na vysokou úroveň (H).
2. Stiskem funkční klávesy spolu s klávesou Ctrl se odpovídající signál nastaví na nízkou úroveň (L).
3. Stiskem samotné funkční klávesy se signál invertuje, tzn. byl-li v úrovni L, nastaví se na H a naopak.ECanal 0.38 | F1 help | Alt-R total reset | Alt-S sound | MACRO port=LPT1 | Esc abort | Alt-A addr to BSO | Alt-C scale | Alt-0 create addr=01 | Alt-X exit | 0...F hexa to BSO | Alt-P print | Alt-M use SPO______________________________________________________________________SPO F2 CLO______________________________________________________________________CLO F3 MTO_____________________________+-----------------------+________________MTO F4 MTI-----------------------------+ 0 TIO +----------------MTI OPO-----------------------------+ 1 Polling +----------------OPO F5 OPI-----------------------------+ 2 Selective reset +----------------OPI HLO----______________--------___| 3 SIO - no operation |________________HLO F6 RQI_____________________________| 4 SIO - read senses |________________RQI SLO-----______________--------__| 5 |________________SLO F7 SLI-----------------------------+ 6 +----------------SLI ADO_________________---_________| 7 |________________ADO F8 ADI_____________________________| 8 |________________ADI CMO_-____________________-______| 9 |________________CMO F9 STI_____________________________+-----------------------+________________STI SRO___---__________________-___________________---__-_-_-_-_-_-__--______SRO F10 SRI______________________________________________________________________SRI 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 BSO0+------------------------------------------------------------------------+ | Zvolte číslo klávesového makra. | F+------------------------------------------------------------------------+ BSIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBSI ECanal 0.38 | F1 help | Alt-R total reset | Alt-S sound | MACRO port=LPT1 | Esc abort | Alt-A addr to BSO | Alt-C scale | Alt-0 create addr=01 | Alt-X exit | 0...F hexa to BSO | Alt-P print | Alt-M use SPO______________________________________________________________________SPO F2 CLO______________________________________________________________________CLO F3 MTO______________________________________________________________________MTO F4 MTI----------------------------------------------------------------------MTI OPO----------------------------------------------------------------------OPO F5 OPI----------------------------------------------------------------------OPI HLO----______________--------___________--------_________________________HLO F6 RQI______________________________________________________________________RQI SLO-----______________--------___________--------________________________SLO F7 SLI----------------------------------------------------------------------SLI ADO_________________---________________---_______________________________ADO F8 ADI______________________________________________________________________ADI CMO_-____________________-__________________--___________________________CMO F9 STI__Pñññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññø SRO__æ Filename: ECanal æ F10 SRI__ìñññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññå 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 BSO0+------------------------------------------------------------------------+ | Průběh signálů bude zaznamenán do textového souboru.Zadejte jeho jméno.| F+------------------------------------------------------------------------+ BSIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBSI PΦ ECanal 0.38 | F1 help | Alt-R total reset | Alt-S sound | MACRO port=LPT1 | Esc abort | Alt-A addr to BSO | Alt-C scale | Alt-0 create addr=01 | Alt-X exit | 0...F hexa to BSO | Alt-P print | Alt-M use _________________________________________________________________________SPO F2 _________________________________________________________________________CLO F3 _________________________________________________________________________MTO F4 -------------------------------------------------------------------------MTI -------------------------------------------------------------------------OPO F5 -------------------------------------------------------------------------OPI ___--------___________________________-----_______________--------_______HLO F6 _________________________________________________________________________RQI ____--------___________________________-----_______________--------______SLO F7 -------------------------------------------------------------------------SLI __---____________________________________________________---_____________ADO F8 _________________________________________________________________________ADI _______--_______________________________-_____________________-__________CMO F9 _________________________________________________________________________STI __________---__-_-_-_-_-_-__--____________---___________________-________SRO F10 _________________________________________________________________________SRI 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0111114444444444444444444444444444444444444444444444444411111333333333331BSO * FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBSI ECanal 0.38 | F1 help | Alt-R total reset | Alt-S sound | MACRO port=LPT1 | Esc abort | Alt-A addr to BSO | Alt-C scale | Alt-0 create addr=01 | Alt-X exit | 0...F hexa to BSO | Alt-P print | Alt-M use δLK-K _SPO F2 CMC-K _CLO F3 I3M-K _MTO F4 I3M-A -MTI PAδ-K _OPO F5 PAδ-A -OPI PBδ-K _HLO F6 TPδ-A _RQI BδP-K _SLO F7 BδP-A -SLI ADP-K _ADO F8 ADP-A _ADI YπP-K _CMO F9 YπP-A _STI IHΦ-K _SRO F10 IHΦ-A _SRI 0 WIH-K 0BSO * F WIH-A FBSI

Přehled podporovaných tiskáren

typové označení EC7032 EC7033 EC7034 EC7036 EC7038 EC7039 výrobce SSSR PLR ČSSR SSSR SSSR ČSFR typový nosič válec válec válec válec řetěz řetěz šířka tisku 128 128 132 132 160 160 kódování typ.nosiče HW HW HW UCS UCS UCS paměť formuláře PP PP+FCB PP FCB FCB FCB možnost kontroly dat ne ano ano ano ano ano délka UCS - - - 84 102 544 počet SNS 1 1 1 3 3 4

Zapojení konektorů velkého interface

Konektor BUS - A1,A3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 A +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 1|BO0| G |BO4| G | o | G |BI2| G |BI6| o | 2| G |BO2| G |BO6| o |BI0| G |BI4| G | o | 3|BOP| G |BO3| G |BO7| G |BI1| G |BI5| G | 4| G |BO1| G |BO5| G |BIP| G |BI3| G |BI7| -> +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ Konektor TAG - A2,A4 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 A +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ 1|SPO| G |SLO| o | o | G |ADI| G |MTI| o | 2| G |OPI| G | o | o |CMO| G |SRI| G | o | 3|OPO| G |RQI| G | o | G |SRO| G |MTO| G | 4| G |HLO| G |SLI| o |ADO| G |STI| G |CLO| -> +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Soubor příkazů podle funkce

Příkazy tisku 01 tisk bez posuvu 09 tisk s posuvem o 1 řádek 11 tisk s posuvem o 2 řádky 19 tisk s posuvem o 3 řádky 89 tisk s rychloposuvem na kanál 1 91 tisk s rychloposuvem na kanál 2 99 tisk s rychloposuvem na kanál 3 A1 tisk s rychloposuvem na kanál 4 A9 tisk s rychloposuvem na kanál 5 B1 tisk s rychloposuvem na kanál 6 B9 tisk s rychloposuvem na kanál 7 C1 tisk s rychloposuvem na kanál 8 C9 tisk s rychloposuvem na kanál 9 D1 tisk s rychloposuvem na kanál 10 D9 tisk s rychloposuvem na kanál 11 E1 tisk s rychloposuvem na kanál 12 Příkazy posuvu papíru 03 posun o 0 řádků - prázdná operace 0B posun o 1 řádek 13 posun o 2 řádky 1B posun o 3 řádky 83 rychloposuv na kanál 0 8B rychloposuv na kanál 1 93 rychloposuv na kanál 2 9B rychloposuv na kanál 3 A3 rychloposuv na kanál 4 AB rychloposuv na kanál 5 B3 rychloposuv na kanál 6 BB rychloposuv na kanál 7 C3 rychloposuv na kanál 8 CB rychloposuv na kanál 9 D3 rychloposuv na kanál 10 DB rychloposuv na kanál 11 E3 rychloposuv na kanál 12 Řídicí příkazy FB plnění paměti typového nosiče - UCS 63 plnění paměti formuláře - FCB 43 zapnutí překrývání kódů malých písmen velkými 23 vypnutí překrývání kódů malých písmen velkými 7B zapnutí kontroly tisknutelnosti znaku 73 vypnutí kontroly tisknutelnosti znaku 6B zvednutí krytu Diagnostické funkce 00 test V/V - čtení stavu 04 čtení chybových příznaků - SNS 02 čtení paměti řádku 0A čtení paměti typového nosiče - UCS 12 čtení paměti formuláře - FCB 06 čtení chyby 05 diagnostický tisk 07 diagnostické hradlo Soubor příkazů podle kódu 00 test V/V - čtení stavu 01 tisk bez posuvu 02 čtení paměti řádku 03 posun o 0 řádků - prázdná operace 04 čtení chybových příznaků - SNS 05 diagnostický tisk 06 čtení chyby 07 diagnostické hradlo 09 tisk s posuvem o 1 řádek 0A čtení paměti typového nosiče - UCS 0B posun o 1 řádek 11 tisk s posuvem o 2 řádky 12 čtení paměti formuláře - FCB 13 posun o 2 řádky 19 tisk s posuvem o 3 řádky 1B posun o 3 řádky 23 vypnutí překrývání kódů malých písmen velkými 43 zapnutí překrývání kódů malých písmen velkými 63 plnění paměti formuláře - FCB 6B zvednutí krytu 73 vypnutí kontroly tisknutelnosti znaku 7B zapnutí kontroly tisknutelnosti znaku 83 rychloposuv na kanál 0 89 tisk s rychloposuvem na kanál 1 8B rychloposuv na kanál 1 91 tisk s rychloposuvem na kanál 2 93 rychloposuv na kanál 2 99 tisk s rychloposuvem na kanál 3 9B rychloposuv na kanál 3 A1 tisk s rychloposuvem na kanál 4 A3 rychloposuv na kanál 4 A9 tisk s rychloposuvem na kanál 5 AB rychloposuv na kanál 5 B1 tisk s rychloposuvem na kanál 6 B3 rychloposuv na kanál 6 B9 tisk s rychloposuvem na kanál 7 BB rychloposuv na kanál 7 C1 tisk s rychloposuvem na kanál 8 C3 rychloposuv na kanál 8 C9 tisk s rychloposuvem na kanál 9 CB rychloposuv na kanál 9 D1 tisk s rychloposuvem na kanál 10 D3 rychloposuv na kanál 10 D9 tisk s rychloposuvem na kanál 11 DB rychloposuv na kanál 11 E1 tisk s rychloposuvem na kanál 12 E3 rychloposuv na kanál 12 FB plnění paměti typového nosiče - UCS Stavová slabika (Status) Číslování bitů v tomto přehledu odpovídá zvyklostem IBM, tj. nejvýznamnější bit jako nultý. bit váha význam 0. 80 1. 40 2. 20 3. 10 obsazeno plněním předchozího příkazu 4. 08 ukončen přenos dat 5. 04 příkaz dokončen nebo přechod do stavu "READY" 6. 02 chyba při plnění předchozího příkazu - viz SNS 7. 01 překročen 12.kanál FCB - tisk za konec stránky

Chybové příznaky - SNS

Číslování bitů v tomto přehledu odpovídá zvyklostem IBM, tj. nejvýznamnější bit jako nultý. EC7032 bajt bit váha význam 0. 0. 80 xx xx xx příkaz odmítnut 0. 1. 40 xx xx xx tiskárna je nepřipravena 0. 2. 20 xx xx xx chyba parity BSO 0. 3. 10 xx xx xx hardwarová chyba tiskárny 0. 4. 08 xx xx xx 0. 5. 04 xx xx xx 0. 6. 02 xx xx xx 0. 7. 01 xx xx xx papír za 9. kanálem pilotní pásky EC7033 bajt bit váha význam 0. 0. 80 xx xx xx příkaz odmítnut 0. 1. 40 xx xx xx tiskárna je nepřipravena 0. 2. 20 xx xx xx chyba parity BSO 0. 3. 10 xx xx xx hardwarová chyba tiskárny 0. 4. 08 xx xx xx chyba vstupních dat 0. 5. 04 xx xx xx 0. 6. 02 xx xx xx 0. 7. 01 xx xx xx papír za 9. kanálem pilotní pásky EC7034 bajt bit váha význam 0. 0. 80 xx xx xx příkaz odmítnut 0. 1. 40 xx xx xx tiskárna je nepřipravena 0. 2. 20 xx xx xx chyba parity BSO 0. 3. 10 xx xx xx hardwarová chyba tiskárny 0. 4. 08 xx xx xx chyba vstupních dat 0. 5. 04 xx xx xx 0. 6. 02 xx xx xx programová chyba 0. 7. 01 xx xx xx papír za 9. kanálem pilotní pásky EC7036 bajt bit váha význam 0. 0. 80 xx xx xx příkaz odmítnut 0. 1. 40 xx xx xx tiskárna je nepřipravena 0. 2. 20 xx xx xx chyba parity BSO 0. 3. 10 xx xx xx hardwarová chyba tiskárny 0. 4. 08 xx xx xx chyba vstupních dat 0. 5. 04 xx xx xx 0. 6. 02 xx xx xx chybná délka zaváděného kódu 0. 7. 01 xx xx xx papír za 9. kanálem pilotní pásky 1. 0. xx 80 xx xx 1. 1. xx 40 xx xx paměť typového válce bufer řádku se nesrovnaly 1. 2. xx 20 xx xx není zaveden kód typového válce (UCS) 1. 3. xx 10 xx xx chyba pozice řádku (FCB) 1. 4. xx 08 xx xx chyba papíru 1. 5. xx 04 xx xx chyba synchronizace 1. 6. xx 02 xx xx trvalá chyba 1. 7. xx 01 xx xx 2. 0. xx xx 80 xx pohyb typového válce 2. 1. xx xx 40 xx 2. 2. xx xx 20 xx zastavení typového válce 2. 3. xx xx 10 xx výpadek synchronizace 2. 4. xx xx 08 xx typový válec je odklopen 2. 5. xx xx 04 xx chyba pohybu papíru 2. 6. xx xx 02 xx konec papíru 2. 7. xx xx 01 xx chyba pohybu barvicí pásky EC7038 bajt bit váha význam 0. 0. 80 xx xx xx příkaz odmítnut 0. 1. 40 xx xx xx tiskárna je nepřipravena 0. 2. 20 xx xx xx chyba parity BSO 0. 3. 10 xx xx xx hardwarová chyba tiskárny 0. 4. 08 xx xx xx chyba vstupních dat 0. 5. 04 xx xx xx 0. 6. 02 xx xx xx chybná délka zaváděného kódu 0. 7. 01 xx xx xx papír za 9. kanálem pilotní pásky 1. 0. xx 80 xx xx 1. 1. xx 40 xx xx paměť typového řetězu a bufer řádku se nesrovnaly 1. 2. xx 20 xx xx není zaveden kód typového řetězu (UCS) 1. 3. xx 10 xx xx chyba pozice řádku (FCB) 1. 4. xx 08 xx xx chyba papíru 1. 5. xx 04 xx xx chyba synchronizace 1. 6. xx 02 xx xx trvalá chyba 1. 7. xx 01 xx xx 2. 0. xx xx 80 xx pohyb typového řetězu 2. 1. xx xx 40 xx 2. 2. xx xx 20 xx zastavení typového řetězu 2. 3. xx xx 10 xx výpadek synchronizace typového řetězu 2. 4. xx xx 08 xx typový řetěz je odklopen 2. 5. xx xx 04 xx chyba pohybu papíru 2. 6. xx xx 02 xx konec papíru 2. 7. xx xx 01 xx chyba pohybu barvicí pásky EC7039 bajt bit váha význam 0. 0. 80 xx xx xx příkaz odmítnut 0. 1. 40 xx xx xx tiskárna je nepřipravena 0. 2. 20 xx xx xx chyba parity BSO 0. 3. 10 xx xx xx hardwarová chyba tiskárny 0. 4. 08 xx xx xx chyba vstupních dat 0. 5. 04 xx xx xx chyba parity paměti 0. 6. 02 xx xx xx chyba při plnění paměti (UCS nebo FCB) 0. 7. 01 xx xx xx papír za 9. kanálem pilotní pásky 1. 0. xx 80 xx xx příkaz by se měl zopakovat 1. 1. xx 40 xx xx chyba tisku 1. 2. xx 20 xx xx zhoršená kvalita tisku vinou barvicí pásky 1. 3. xx 10 xx xx chyba polohy řádku 1. 4. xx 08 xx xx chyba papíru 1. 5. xx 04 xx xx potlačení příkazu 1. 6. xx 02 xx xx stisknuto CANCEL nebo chyba mechaniky 1. 7. xx 01 xx xx 2. 0. xx xx 80 xx papír se nepohnul 2. 1. xx xx 40 xx chyba vysavače 2. 2. xx xx 20 xx samovolný pohyb papíru 2. 3. xx xx 10 xx otevřený rám s typovým řetězem 2. 4. xx xx 08 xx 2. 5. xx xx 04 xx zmuchlání papíru 2. 6. xx xx 02 xx chyba pohybu barvicí pásky 2. 7. xx xx 01 xx zadření kazety typového řetězu 3. 0. xx xx xx 80 chyba parity paměti typového řetězu (UCS) 3. 1. xx xx xx 40 chyba parity paměti řádku 3. 2. xx xx xx 20 chyba parity paměti formuláře (FCB) 3. 3. xx xx xx 10 přerušená pojistka kladívka 3. 4. xx xx xx 08 3. 5. xx xx xx 04 chyba parity obsazených znaků řetězu 3. 6. xx xx xx 02 výpadek synchronizace typového řetězu 3. 7. xx xx xx 01

Kódová tabulka znaků pro třídu /É

Dek Hex ASCII ASCII EBCDIC Dek Hex ASCII ASCII EBCDIC Kamen. Lat.2 Kamen. Lat.2 0 00 <NUL> <NUL> <NUL> 48 30 0 0 1 01 <SOH> <SOH> <SOH> 49 31 1 1 2 02 <STX> <STX> <STX> 50 32 2 2 <SYN> 3 03 <ETX> <ETX> <ETX> 51 33 3 3 4 04 <EOT> <EOT> <PF> 52 34 4 4 <PN> 5 05 <ENQ> <ENQ> <HT> 53 35 5 5 <RS> 6 06 <ACK> <ACK> <LC> 54 36 6 6 <UC> 7 07 <BEL> <BEL> <DEL> 55 37 7 7 <EOT> 8 08 <BS> <BS> 56 38 8 8 9 09 <HT> <HT> 57 39 9 9 10 0A <LF> <LF> <SMM> 58 3A : : 11 0B <VT> <VT> <VT> 59 3B ; ; <CU3> 12 0C <FF> <FF> <FF> 60 3C < < <DC4> 13 0D <CR> <CR> <CR> 61 3D = = <NAK> 14 0E <SO> <SO> <SO> 62 3E > > 15 0F <SI> <SI> <SI> 63 3F ? ? <SUB> 16 10 <DLE> <DLE> <DLE> 64 40 @ @ <mezera> 17 11 <DC1> <DC1> <DC1> 65 41 A A 18 12 <DC2> <DC2> <DC2> 66 42 B B 19 13 <DC3> <DC3> <TM> 67 43 C C <čárka> 20 14 <DC4> <DC4> <RES> 68 44 D D <vokáň> 21 15 <NAK> <NAK> <NL> 69 45 E E <tilda> 22 16 <SYN> <SYN> <BS> 70 46 F F 23 17 <ETB> <ETB> <IL> 71 47 G G <breve> 24 18 <CAN> <CAN> <CAN> 72 48 H H <tečka> 25 19 <EM> <EM> <EM> 73 49 I I <přehl.> 26 1A <SUB> <SUB> <CC> 74 4A J J [ 27 1B <ESC> <ESC> <CU1> 75 4B K K . 28 1C <FS> <FS> <IFS> 76 4C L L < 29 1D <GS> <GS> <IGS> 77 4D M M ( 30 1E <RS> <RS> <IRS> 78 4E N N + 31 1F <US> <US> <IUS> 79 4F O O ! 32 20 <mezera> <DS> 80 50 P P & 33 21 ! ! <SOS> 81 51 Q Q 34 22 " " <FS> 82 52 R R <kroužek> 35 23 # # 83 53 S S <cedille> 36 24 $ $ <BYP> 84 54 T T 37 25 % % <LF> 85 55 U U <dl.přehl.> 38 26 & & <ETB> 86 56 V V <ocásek> 39 27 ' ' <ESC> 87 57 W W <háček> 40 28 ( ( 88 58 X X 41 29 ) ) 89 59 Y Y 42 2A * * <SM> 90 5A Z Z ] 43 2B + + <CU2> 91 5B [ [ ¤ 44 2C , , 92 5C \ \ * 45 2D - - <ENQ> 93 5D ] ] ) 46 2E . . <ACK> 94 5E ^ ^ ; 47 2F / / <BEL> 95 5F _ _ ^ Dek Hex ASCII ASCII EBCDIC Dek Hex ASCII ASCII EBCDIC Kamen. Lat.2 Kamen. Lat.2 96 60 ` ` - 144 90 É É ů 97 61 a a / 145 91 ž Ĺ j 98 62 b b 146 92 Ž ĺ k 99 63 c c 147 93 ô ô l 100 64 d d 148 94 ö ö m 101 65 e e 149 95 Ó Ľ n 102 66 f f 150 96 ů ľ o 103 67 g g 151 97 Ú S p 104 68 h h Ω 152 98 ý s q 105 69 i i § 153 99 Ö Ö r 106 6A j j | 154 9A Ü Ü ĺ 107 6B k k , 155 9B Š Ť ľ 108 6C l l % 156 9C Ľ ť ö 109 6D m m _ 157 9D Ý L ň 110 6E n n > 158 9E Ř x ó 111 6F o o ? 159 9F ť č ô 112 70 p p α 160 A0 á á ä 113 71 q q Γ 161 A1 í í ~ 114 72 r r € 162 A2 ó ó s 115 73 s s µ 163 A3 ú ú t 116 74 t t π 164 A4 ň A u 117 75 u u 165 A5 Ň a v 118 76 v v a 166 A6 Ů Ž w 119 77 w w á 167 A7 Ô ž x 120 78 x x 168 A8 š E y 121 79 y y ` 169 A9 ř e z 122 7A z z : 170 AA ŕ ř 123 7B { { # 171 AB Ŕ z š 124 7C | | @ 172 AC Č ť 125 7D } } ' 173 AD § s ú 126 7E ~ ~ = 174 AE 127 7F " 175 AF é 128 80 Č CH č 176 B0 . . ü 129 81 ü ü a 177 B1 ¤ ¤ ý 130 82 é é b 178 B2 * * ž 131 83 ď a c 179 B3 | | 132 84 ä ä d 180 B4 + + Ø 133 85 Ď ů e 181 B5 + Á ö 134 86 Ť c f 182 B6 + A 135 87 č ch g 183 B7 + Ě ß 136 88 ě l h 184 B8 + S A 137 89 Ě e i 185 B9 + + Á 138 8A Ĺ Ö ď 186 BA | | 139 8B Í ö ě 187 BB + + Č 140 8C ľ i ŕ 188 BC + + Ď 141 8D ĺ Z ch 189 BD + Z Ě 142 8E Ä Ä ü 190 BE + z Ŕ 143 8F Á C í 191 BF + + CH Dek Hex ASCII ASCII EBCDIC Dek Hex ASCII ASCII EBCDIC Kamen. Lat.2 Kamen. Lat.2 192 C0 + + { 240 F0 Ø 0 193 C1 + + A 241 F1 <dl.přehl.> 1 194 C2 + + B 242 F2 <ocásek> 2 195 C3 + + C 243 F3 <háček> 3 196 C4 - - D 244 F4 <breve> 4 197 C5 + + E 245 F5 § 5 198 C6 + A F 246 F6 6 199 C7 + a G 247 F7 <cedille> 7 200 C8 + + H 248 F8 <kroužek> 8 201 C9 + + I 249 F9 <přehl.> 9 202 CA + + Ü 250 FA <tečka> Ž 203 CB + + Í 251 FB ü 204 CC + + Ů 252 FC Ř 205 CD - - Ĺ 253 FD ř Ö 206 CE + + Ľ 254 FE <vokáň> 207 CF + ¤ Ö 255 FF 208 D0 + d } 209 D1 + D J 210 D2 + Ď K 211 D3 + E L 212 D4 + ď M 213 D5 + Ň N 214 D6 + Í O 215 D7 + I P 216 D8 + ě Q 217 D9 + + R 218 DA + + Ň 219 DB # # Ó 220 DC # # Ô 221 DD # T Ä 222 DE # Ů Ř 223 DF # # Š 224 E0 α Ó \ 225 E1 β β 226 E2 Γ Ô S 227 E3 N T 228 E4 n U 229 E5 ň V 230 E6 µ Š W 231 E7 š X 232 E8 Ŕ Y 233 E9 Ú Z 234 EA Φ ŕ Ť 235 EB Ü Ú 236 EC ý 237 ED Ø Ý É 238 EE t Ü 239 EF <čárka> Ý