VSBUTIL - vit$oft batch utilities

English version
Tato sbírka obsahuje utility do dávkových souborů. Nápovědu lze získat jejich spuštěním s parametrem /?
Všechny uvedené programy jsou volně šířitelné a mohou být bez omezení bezplatně používány (vit$oft freeware).

CMPFILE.COM

Program : CmpFile ver. 1.01 Funkce : Binární porovnání dvou souborů Syntaxe : CMPfile file1 file2 (zástupné znaky ? a * nejsou přípustné) Errorlevel: 0 .. soubory mají shodný obsah 4 .. soubory se liší 8 .. file1 nenalezen 12 .. file2 nenalezen 16 .. chyba - málo paměti

CMPTIME.EXE

Program: CMPTIME.EXE ver.2.01 Formát: Duální DOS/Windows konsolová utilita do dávkových souborů. Funkce: Porovnání času poslední | Test, zda je soubor starší než modifikace dvou souborů. | zadaný časový interval. | Syntaxe: CMPTIME File1 File2 | CMPTIME File /TimeInterval (zástupné znaky * a ? | TimeInterval je desítkové číslo bezprostředně nejsou přípustné) | následované určením času sec/min/hod/den | (může být zkráceno na jedno písmeno). Errlevel: | 0...File1 je novější | 0...File není tak starý 2...časy jsou totožné | 4...File1 je starší | 4...File je starší 8...File1 nenalezen | 8...File nenalezen 10...File2 nenalezen | 12...chyba syntaxe | 12...chyba syntaxe Příklady: | CMPTIME %1.COM %1.ASM | CMPTIME "\\Srv\Arch\Daily Backup.LOG" /24h >NUL IF ERRORLEVEL 1 GOTO :ASM | IF ERRORLEVEL 1 GOTO :DailyBackup

DISKFULL.EXE

Program : DISKFULL ver. 1.00 Duální DOS/Win32 konzolová aplikace. Funkce : Zjistí obsazení disku soubory v procentech. Syntaxe : DISKFULL path Příklad : DISKFULL G: DISKFULL \\Server\Share\ ErrorLevel: 0..100 obsazení disku v procentech 200 zadaná cesta není přístupná

MBC.COM

Program : MBC ver 2.20 Funkce : Čtení/zápis master-boot sektoru, boot sektoru pevného disku a obsahu paměti CMOS z/do diskového souboru. MBC nepracuje pod Windows NT/2000/XP. Syntaxe : MBC MASTERx TO file nebo MBC MASTERx FROM file MBC BOOTx TO file nebo MBC BOOTx FROM file MBC CMOS TO file nebo MBC CMOS FROM file MBC MASTERx ERASE PARTITIONS (x je číslo disku 0..3, při vynechání se použije 0) Errorlevel: 0 ... operace proběhla v pořádku 4 ... chyba čtení/zápisu Varování : Nepozorné použití s parametrem FROM může mít za následek znepřístupnění dat na vašich diskích! Před přepsáním sektorů se nevydává žadné varovné hlášení. Volba "MASTER ERASE PARTITIONS" obnovuje master boot sektor podobně jako příkaz FDISK /MBR, ale navíc smaže tabulku rozdělení disku. Parametry se zadávají velkými písmeny. MBC nepracuje s boot sektorem diskety. Paměť CMOS je načítána v rozsahu 128 bajtů, ale prvních 16 bajtů (hodiny) se nikdy nezapisuje zpět do CMOS. Příklady : MBC BOOT TO A:\oldboot.sec ; přečte boot sektor C: a uloží ho do souboru na disketu A: MBC MASTER1 FROM a:\master.sec ; přepíše master-boot druhého pevného disku (INT 13h DL=81h)

MD5.EXE

Program : MD5 ver.1.00 freeware 2004 by vit$oft Formát : Win32 konzolová utilita. Funkce : Vypočte kontrolní součet (hash) MD5 dle RFC1321 Syntaxe : MD5.EXE /U /L /N "soubor" Parametry: /L ... zobrazit hash malými písmeny a..f /U ... zobrazit hash velkými písmeny A..F (default). /N ... neukončovat hash odřádkováním CR+LF. Errorlevel: 0 ... MD5 hash spočítán 4 ... chyba čtení souboru 8 ... soubor nenalezen 12 ... jiná chyba Příklady : MD5 %WINDIR%\Media\tada.wav FOR /F %* ('MD5 "\\Server\Share\File.ext"') DO SET HASH=%*

MSGBOX.EXE

Program : MsgBox ver. 2.00 Duální DOS/Windows utilita. Funkce : Zobrazí text zadaný na příkazovém řádku v okně a čeká, až bude stisknuta klávesa Enter nebo mezerník. Syntaxe : MsgBox text zprávy

OUTTIME.COM

Program : OutTime [šablona] ver. 4.00 Formát : Duální DOS/Windows konzolová utilita. Funkce : Zobrazí text z příkazového řádku na systémovém výstupu s nahrazením určitých řetězců aktuálním časem. Nahrazované řetězce jsou uvedeny níže. Ostatní znaky jsou beze změny kopírovány na výstup. Ukončení řádku CR+LF se vyšle pouze, pokud posledním znakem šablony je tilda ~. Defaultní šablona je dd/MM/yy hh.mm.ss Errorlevel: podle naposledy nahrazované šablony (Pondělí=1,..Neděle=7 atd.) Šablony : Wyyyyn... 4+2ciferný rok a týden v roce (např. 200701) yyyy ... 4ciferný rok, např. 2002 yy ... rok aktuálního století (00..99) MM ... 2ciferné číslo měsíce (01..12) Mmm ... 3znaková anglická zkratka měsíce (Jan..Dec) dd ... 2ciferný den v měsíci (01..31) Nnn ... 3ciferný den v roce (001..366) Wn ... 2ciferný týden v roce (01..53) DayOfWeek 9znakový anglický den v týdnu (Monday..Sunday) JmDne_x 7znakový den v týdnu (pondeli..nedele) kde x=kódování češtiny (A/I/W/K/L pro ASCII/ISO/Win/Kam/Lat) Www ... 3znaková anglická zkratka názvu dne (Mon..Sun) Ww ... 2znaková anglická zkratka názvu dne (Mo..Su) hh ... 2ciferná hodina (00..23) mm ... 2ciferná minuta (00..59) ss ... 2ciferná sekunda (00..59) cc ... 2ciferná centisekunda (00..99) Příklady : OUTTIME Www, Mmm dd, yyyy hh:mm Job started~>> MyLog.TXT FOR /F %%w IN ('OUTTIME.EXE Wn') DO SET WEEKNR=%%w

REBOOT.COM

Program : REBOOT ver. 1.01 Funkce : Studený nebo teplý restart dosového počítače s odpočítáváním a možností zrušení. Parametry : /W .. teplý reset /C .. studený reset /Gn .. odpočítávat n sekund před provedením /? /H .. vypsat přehled parametrů Defaultní parametry jsou /W /G5

REPLCHAR.EXE

Program : ReplChar ver. 1.10 Funkce : Kopíruje znaky ze standardního vstupu na výstup a přitom nahrazuje nebo vynechává zadané znaky (max. 128 různých znaků současně). Syntaxe : ReplChar /xx ... odstranit znaky xx (hexadecimalní ASCII kód) ReplChar /xxyy ... nahradit znaky xx za yy Příklad : TYPE InpFile | ReplChar /1A /1B20 /00 >OutFile Znaky 00 and 1A (EOF) budou vypuštěny, všechny znaky 1B (ESC) budou nahrazeny mezerami.

REVERSE.EXE

Program : Reverse.exe (c) 2005 vit$oft Formát : Duální DOS/Windows konzolová utilita. Funkce : Obrací pořadí písmen v každém slově. Syntaxe : Reverse vstupní.txt výstupní.txt

SLEEP.EXE

Program : SLEEP ver. 1.00 Duální DOS/Windows konzolová aplikace. Funkce : Běh programu je pozastaven na zadaný počet sekund nebo do stisku některá klávesy. Syntaxe : SLEEP počet_sekund Příklad : SLEEP 30

STOPKY.COM

Program : STOPKY ver. 2.50 Funkce : Měření času v dávkových souborech. Rozlišení : 54.93 ms Rozsah : 0.1s ... 3600s (max. 1 hodina) Syntaxe : STOPKY START [identifikační komentář] STOPKY STOP [identifikační komentář] Příklad : REM Vzor dávky pro demonstraci použití utility STOPKY SMARTDRV /Reset >NUL STOPKY START ARJ komprese >>STOPKY.LOG ARJ a SAMPLE.ARJ SAMPLE.TXT STOPKY STOP >>STOPKY.LOG SMARTDRV /Reset >NUL STOPKY START RAR komprese >>STOPKY.LOG RAR a SAMPLE.RAR SAMPLE.TXT STOPKY STOP >>STOPKY.LOG TYPE STOPKY.LOG

WATCHDOG

Program : WatchDog ver.1.02 Funkce : WatchDog zajistí restartování dosového počítače metodou JMP FFFF:0000, jakmile hodiny v CMOS dosáhnou nastaveného absolutního nebo relativního časového okamžiku, za předpokladu, že nebudou zablokována HW přerušení. Použití : Utilita je určena k obnově funkce neobsluhované stanice po chybách typu critical error nebo výpadku komunikace. Vložte příkaz "WatchDog /I" do AUTOEXEC.BAT a přidejte příkaz typu "WatchDog +1:00" před spuštěním akcí, které mohou zatuhnout. Syntaxe : WatchDog /I ... instalovat TSR do horní paměti WatchDog /J ... instalovat TSR do konvenční paměti WatchDog /U ... odinstalovat TSR z paměti WatchDog /C ... zrušit dříve naplánovaný restart WatchDog hh:mm ... naplánovat restart na hh:mm (absolutní čas) WatchDog +hh:mm ... naplánovat restart na hh:mm od této chvíle hh:mm může být 0:00 až 23:59

#.COM

Program : # ver. 1.01 Funkce : Utilita udržuje devíticiferný dekadický čítač a zobrazuje jeho obsah na standardní výstup. Obsah čítače i upřesňující parametry jsou ukládány přímo do těla spustitelného souboru, je tedy nutné mít přístupové právo zápisu. Parametry : n ... nastavit čítač na n a zobrazit (n=1..999999999) +n ... inkrementovat čítač o n a zobrazit -n ... dekrementovat čítač o n a zobrazit /S ... vynechat nevýznamné nuly (mimo poslední cifry) /Z ... zobrazovat i nevýznamné nuly /s ... zobrazovat pouze posledních s číslic (s=1..9) Errorlevel: 0 ... normální ukončení 4 ... nelze zapisovat do souboru #.COM 8 ... chyba v parametrech Příklady : # .. pouze zobrazit stav, nemodifikovat # +1 .. nejčastější příklad použití # 0 /4 /Z .. nastavit na zobrazování čísel 0001,0002,0003... # 7 /1 .. nastavit na zobrazování čísel 8,9,0,1,..